Държавен вестник бр. 109 от 20.12.2013 г.

Държавен вестник, брой 109 от 20.12.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодексизм. _7
ЗАКОН за Националната агенция за приходите7
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица7
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане8
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за ограничаване на плащанията в брой
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за народната просвета
ЗАКОН за енергията от възобновяемиизточници
ЗАКОН за семейни помощи за деца
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за изменение на Закона за рибарството иаквакултурите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултуритеизм._
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор130
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти131
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа131
КОДЕКС за застраховането132
КОДЕКС за социално осигуряване132
ЗАКОН за гарантиране на влоговете в банките132
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност132
ЗАКОН за договорите за финансово обезпечение
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
КОДЕКС на търговското корабоплаване
ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за изменение на Закона за общинската собственост
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията
ЗАКОН за геодезията и картографията
ЗАКОН за изменение на Закона за животновъдството
ЗАКОН за животновъдството
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за съхранение и търговия със зърно
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти
РЕШЕНИЕ по искането за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то Народно събрание Мая Манолова

Президент на републиката

УКАЗ № 245 за назначаване на Сергей Пенчев Мичев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия 143

 

Вашият коментар