ВАС реши спора за изграждане на хранилище за радиоактивни отпадъци на територията на София

изтеглен файл (1)Петчленен състав на Върховния административен съд на Република България днес обяви решение по дело 12075/2013г., с което се оставя в сила решението на тричленен състав. Петима върховни административни съдии приемат, че актът на Министъра на околната среда и водите, с който е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) със седалище и адрес на управление гр. София, е издаден при допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, което налага отмяната му и връщане на административната преписка за ново произнасяне.

 

С решението на ВАС се напомня, че правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи е гарантирано от чл.55 от Конституцията на Република България. Правото на обществеността
да участва при вземането на административни решения с ефект върху околната среда, каквито са решенията по ОВОС, е законово регулирано. 

Съгласно чл. 3, т. 11 от ЗООС опазването на околната среда се основава на принципа за достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда. С чл. 97, ал. 2 от ЗООС (сега ал. 3) е предвидено организиране и провеждане на обществено обсъждане на доклада за ОВОС, като в обсъждането могат да участват всички заинтересувани физически и юридически лица, в т. ч. обществени организации и граждани, чиито интереси са засегнати или има вероятност да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционния проект. 

Решението е окончателно. 

 

Пълният текст на съдебното решение може да прочете в сайта на съда.

Вашият коментар