Държавен вестник бр. 100 от 19.11.2013 г.

Държавен вестник, брой 100 от 19.11.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за счетоводството
ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Президент на републиката

УКАЗ № 215 за освобождаване на Мая Николова Добрева от длъжността извънреден и пълномощен посланикна Република България в РепубликаЧерна гора
УКАЗ № 216 за назначаване на Ангел Николаев Ганев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Беларус

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 от 13 ноември 2013 г. за приемане на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към напитките от плодове, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за изискванията към напитките от плодове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 от 14 ноември 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 от 14 ноември 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 625 от 18 октомври 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Интермодален терминал в Южен – Централен район на планиране в България – Пловдив“ на територията на община „Родопи“, област Пловдив
РЕШЕНИЕ № 697 от 14 ноември 2013 г. за разместване на почивни дни през 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 945 на МС от 15.11.2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.

Министерство на финансите Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа
НАРЕДБА № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа
НАРЕДБА № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЧР-з-325 от 17.10.2013 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАПОВЕД № ЧР-з-220 от 29.07.2013 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална сигурност“

 

Вашият коментар