Държавен вестник бр. 93 от 25.10.2013 г.

Държавен вестник, брой 93 от 25.10.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 от 17.10.2013 г.за допълнение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 на МС от 1.06.2007 г. за приемане на списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 18.10.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища и детски градини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 от 18.10.2013 г. за допълнение на Постановление № 234 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на младежта и спорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 на МС от 27.09.2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на физическото възпитание и спорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 от 21.10.2013 г.за изменение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.
ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Министерство на инвестиционното проектиране

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Министерство на правосъдието
министерство на регионалното развитие

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население“
НАРЕДБА № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население“

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 5079 от 10.04.2013 г.по административно дело № 9787 от 2012 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваизм. _
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1057 от 29.08. 2013 г. за утвърждаване на образци на удостоверение по чл. 58 ЗДДФЛ за платени данъци по годишна данъчна декларация и съответно за платени окончателни данъци от чуждестранно физическо лице
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1094 от 10.09.2013 г. за утвърждаване на образец на удостоверение по чл. 201, ал. 4 ЗКПО за платени данъци при източника от чуждестранно юридическо лице
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1563 от 26.09.2013 г. за утвърждване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 

Вашият коментар