Държавен вестник бр. 88 от 08.10.2013 г.

Държавен вестник, брой 88 от 08.10.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 от 02.10.2013 г.за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г.
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 от 02.10.2013 г.за изменение на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2010 г.
НАРЕДБА за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 от 02.10.2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 от 02.10.2013 г.за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 02.10.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. за увеличаване щатната численост на персонала на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за осигуряване на увеличения капацитет за прием на лица, търсещи закрила

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести
НАРЕДБА № 17 от 30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
НАРЕДБА № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИНСТРУКЦИЯ № 24 от 27.09.2013 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България
ИНСТРУКЦИЯ № 24 от 1.11.1999 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България

 

Вашият коментар