Решение на РС гр. Русе относно провъзгласяване на нищожност на Договор за банков кредит с ответник „Юробанк България“ АД

PractikaС ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 503/29.05.2013Г. ПО ВЪЗЗИВНО ГР.ДЕЛО № 509/2013Г. НАСТОЯЩОТО ДЕЛО Е ВЪРНАТО ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДЯВЕНИЯ ИСК ЗА ПРОГЛАСЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА НА ЧЛ. 3, АЛ.5 ОТ ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ HL40514/08.07.2008Г. СКЛЮЧЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО, ПРЕДЯВЕН ОТ ИЩЕЦА М.Ж.Б., ТЪЙ КАТО ЛИПСВА ТАКОВА ПРОИЗНАСЯНЕ ОТ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД.
ОТВЕТНИКЪТ „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.С, РАЙОН С, БУЛ.Ц О №, ОСПОРВА ИЗЦЯЛО ТОЗИ ИСК ПО СЪОБРАЖЕНИЯТА СИ ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕНИ В ОТГОВОРА СИ НА ИСКОВАТА МОЛБА.

Решение № 1442 от 30.07.2013 г. на РС – Русе по гр. д. № 4151/2012 г.

 

ОТ СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДОВОДИТЕ НА СТРАНИТЕ, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА СЛЕДНОТО:

ИЩЕЦЪТ М.Ж.Б. Е ПРЕДЯВИЛ ОБЕКТИВНО СЪЕДИНЕН ГЛАВЕН ИСК С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ.1, ПР.1 ОТ ЗЗД, С КОЙТО Е ПОИСКАЛ СЪДА С РЕШЕНИЕТО СИ ДА ПРОГЛАСИ НИЩОЖНОСТТА НА ЧЛ. 3, АЛ.5 ОТ ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ HL40514/08.07.2008Г. СКЛЮЧЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО. С РЕШЕНИЕТО СИ ПО ДЕЛОТО, СЪДЪТ НЕ СЕ Е ПРОИЗНЕСЪЛ ПО ТОЗИ ИСК, ПОРАДИ КОЕТО ДЕЛОТО Е ВЪРНАТО ОТ ВЪЗЗИВНАТА ИНСТАНЦИЯ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО НЕГО.

СЛЕД ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА СЛЕДНОТО:

НА 08.07.2008Г. В ГР.Р Е БИЛ СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ИЩЕЦА И ОТВЕТНАТА БАНКА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ЗА ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – HL40514, СЪГЛАСНО КОЙТО БАНКАТА ПРЕДОСТАВИЛА НА ПЪРВИЯ КРЕДИТ В РАЗМЕР НА 35 000.00 ЕВРО ЗА ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 1 ОТ ДОГОВОРА, А СЪГЛАСНО ЧЛ. 3 ОТ ПОСЛЕДНИЯ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ СЛЕДВАЛО ДА ВЪРНЕ КРЕДИТА ЗА СРОК ОТ 300 МЕСЕЦА ПРИ РАВНИ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЛИХВА И ГЛАВНИЦА В РАЗМЕР НА 248.49 ЕВРО. ГОДИШНАТА ЛИХВА В РАЗМЕР НА БЛП НА БАНКАТА ЗА ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ В ЕВРО, ВАЛИДЕН ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД НА НАЧИСЛЯВАНЕ НА ЛИХВАТА, БИЛ В РАЗМЕР НА 7.2%, НАМАЛЕН С 0.15 ПУНКТА, КОЙТО КЪМ МОМЕНТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА БИЛ ОПРЕДЕЛЕН НА 7.05%. ОТ 25.10.2008Г. ЛИХВАТА ПО КРЕДИТА БИЛИ УВЕЛИЧЕНА С 0.8 ПУНКТА И СТАНАЛА 7.8%, А ОТ 17.07.2011Г. БИЛА УВЕЛИЧЕНА С 0.25 ПУНКТА И СТАНАЛА 8.05%, КАТО МЕСЕЧНИТЕ ПОГАСИТЕЛНИ ВНОСКИ ПО КРЕДИТА БИЛИ ПОВИШЕНИ В РАЗМЕР – ОТ 25.10.2008Г. 250.17 ЕВРО, ОТ 25.11.2008Г. 265.44 ЕВРО, А ОТ 25.11.2011Г. 270.79 ЕВРО.

В ЧЛ. 3, АЛ.5 ОТ ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ БИЛО ПРЕДВИДЕНО, ЧЕ ДЕЙСТВАЩИЯТ БЛП НА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД НЕ ПОДЛЕЖИ НА ДОГОВАРЯНЕ И ПРОМЕНИТЕ В НЕГО СТАВАТ НЕЗАБАВНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА СТРАНИТЕ. БАНКАТА УВЕДОМЯВА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ ЗА НОВИЯ РАЗМЕР НА БЛП И ДАТАТА, ОТ КОЯТО ТОЙ Е В СИЛА, ЧРЕЗ ОБЯВЯВАНЕТО ИМ НА ВИДНО МЯСТО В БАНКОВИТЕ САЛОНИ. ДОГОВОРЕНИТЕ В ПРОЦЕСНИЯ ДОГОВОР НАДБАВКИ НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ.

ПРИ ТАКА УСТАНОВЕНОТО, СЪДЪТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ПРАВНИ ИЗВОДИ:

СПОРЕД ЧЛ. 144, Т.10 ОТ ЗЗП НЕРАВНОПРАВНА КЛАУЗА В ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН С ПОТРЕБИТЕЛ, Е ВСЯКА УГОВОРКА В НЕГОВА ВРЕДА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ДОБРОСЪВЕСТНОСТ И ВОДИ ДО ЗНАЧИТЕЛНО НЕРАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ТЪРГОВЕЦА ИЛИ ДОСТАВЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ, КАТО ПОЗВОЛЯВА НА ТЪРГОВЕЦА ИЛИ ДОСТАВЧИКА ДА ПРОМЕНЯ ЕДНОСТРАННО УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА ВЪЗ ОСНОВА НА НЕПРЕДВИДЕНО В НЕГО ОСНОВАНИЕ. РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 146, АЛ.1 ОТ ЗЗП ОТ СВОЯ СТРАНА ПРЕДВИЖДА, ЧЕ НЕРАВНОПРАВНИТЕ КЛАУЗИ СА НИЩОЖНИ.

ОТ ЦИТИРАНОТО ПРАВИЛО ОБАЧЕ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 144, АЛ.2, Т.1 ОТ ЗЗП ВЪВЕЖДА ИЗКЛЮЧЕНИЕ – ТЯ НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА КЛАУЗИ, ПРИ КОИТО ДОСТАВЧИКЪТ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ СЕ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ПРИ НАЛИЧИЕ НА ОСНОВАТЕЛНА ПРИЧИНА ДА ПРОМЕНИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, ДЪЛЖИМ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ДОСТАВЧИКЪТ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА Е ПОЕЛ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА УВЕДОМИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО ДРУГАТА СТРАНА ПО ДОГОВОРА В 7-ДНЕВЕН СРОК И ДРУГАТА СТРАНА ПО ДОГОВОРА ИМА ПРАВОТО НЕЗАБАВНО ДА ПРЕКРАТИ ДОГОВОРА.

ТАКА СЕ ПОСТАВЯ ВЪПРОСЪТ КОГА ЩЕ Е НАЛИЦЕ ОСНОВАТЕЛНА ПРИЧИНА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 144, АЛ.2, Т.1 ОТ ЗЗП, КОЯТО ДА ИЗКЛЮЧВА НЕРАВНОПРАВНИЯ ХАРАКТЕР НА КЛАУЗИ В ДОГОВОРА И ДАЛИ ТАКАВА ПРИЧИНА Е НАЛИЦЕ В РАЗГЛЕЖДАНИЯ КАЗУС.

СЪДЪТ НАМИРА, ЧЕ ОТГОВОРА НА ТОЗИ ВЪПРОС Е ОТРИЦАТЕЛЕН.

ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ЗЗП – ЧЛ. 1, АЛ.2, Т.3, Е ЗАЩИТАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ТЕЛЕОЛОГИЧНОТО ТЪЛКУВАНЕ НА НОРМАТА НА ЧЛ. 144, АЛ.2, Т.1 ОТ ЗЗП В СВЕТЛИНАТА НА ПОСОЧЕНА ЦЕЛ НАЛАГА ИЗВОДА, ЧЕ „ОСНОВАТЕЛНА ПРИЧИНА“ ЗА ЕДНОСТРАННОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЯСНО И КОНКРЕТНО ПОСОЧЕНА В ДОГОВОРА. ТОВА СЛЕДВА ОТ ИЗРИЧНОТО ПРАВИЛО НА ЧЛ. 147, АЛ.1 ОТ ЗЗП. ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ИЗГОТВЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛОТО И СТАНОВИЩЕТО НА ОТВЕТНИКА ИЗЛОЖЕНО В ОТГОВОРА Е ВИДНО, ЧЕ ПРОМЯНАТА НА БЛП НА БАНКАТА Е ОБВЪРЗАНО С ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ. ПОНЯТИЕТО ОБАЧЕ „ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ“ ОБАЧЕ Е ТОЛКОВА ШИРОКО ПО СВОЕТО СЪДЪРЖАНИЕ, ОБХВАЩА ТАКЪВ НЕОБЯТЕН БРОЙ РАЗНОПОСОЧНИ ПО ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРИ, ЧЕ НА ПРАКТИКА Е НЕВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПРЕЦЕНИ КОГА СЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛ ОПРЕДЕЛЕН ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ, КОЙТО ОБУСЛАВЯ ПОРАЖДАНЕТО НА ПОТЕСТАТИВНОТО ПРАВО НА БАНКАТА ЕДНОСТРАННО ДА УВЕЛИЧИ ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ ПО ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ.

В ТАЗИ ВРЪЗКА СЪДЪТ НАМИРА, ЧЕ Е НЕДОПУСТИМО В ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОГОВОР ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ТОВА ТОЛКОВА СЪЩЕСТВЕНО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА ИНТЕРЕСИТЕ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ ПРАВО НА БАНКАТА, КАКВОТО Е ПРАВОТО НА ЕДНОСТРАННО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ, ДА БЪДАТ ФОРМУЛИРАНИ ПО ПОДОБЕН НАЧИН И ЕДВА В РАМКИТЕ НА ЕДНО СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО ТОВА ПРЕДЕЛНО ШИРОКО ПОНЯТИЕ – ИЗМЕНИЕТО НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ, ДА БЪДЕ ПОПЪЛВАНО СЪС СЪДЪРЖАНИЕ, С ТВЪРДЕНИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ СЪТРЕСЕНИЯ НА КРЕДИТНИТЕ ПАЗАРИ И ПРОМЯНА НА РИСКОВИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ КРЕДИТИРАНЕТО. ПОСЛЕДНОТО СЕ УСТАНОВЯВА ЕДИНСТВЕНО ОТ ЕКСПЕРТИЗАТА ПО ДЕЛОТО, ТЪЙ КАТО ОТ НЕПРЕДСТАВЯНЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА ОТ СТРАНА НА ОТВЕТНИКА, ТАКА И НЕ СТАВАТ ЯСНИ КОНКРЕТНИТЕ ПРИЧИНИ ДОВЕЛИ ДО УВЕЛИЧАВАНЕ ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ ПО ПРОЦЕСНИЯ ДОГОВОР.

ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАТРУДНЕНИЯ ИЗПИТВАТ ОБАЧЕ НЕ САМО БАНКИТЕ. ТАКИВА ТРУДНОСТИ ИЗПИТВАТ И ТЕХНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ЧИИТО ИНТЕРЕСИ СЪЩО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ. КЛАУЗАТА НА ЧЛ. 3, АЛ.5 ОТ ДОГОВОРА, В КОЯТО Е ПРЕДВИДЕНО ЕДНОСТРАННО ИЗМЕНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КРЕДИТОДАТЕЛЯ НА ЛИХВИТЕ ПО ДОГОВОРА, ТЪЙ КАТО СЪЩИТЕ СА ОБВЪРЗАНИ ОТ БЛП И ЧЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПОСЛЕДНИЯ СТАВА НЕЗАБАВНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА, БЕЗ ПРЕДОГОВАРЯНЕ ИЛИ СКЛЮЧВАНЕ НА АНЕКС КЪМ ДОГОВОРА, ОСОБЕНО ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ ПРИ НЕЯСНИ И НЕКОНКРЕТИЗИРАНИ „ОСНОВАТЕЛНИ ПРИЧИНИ“ СЕ ЯВЯВА ИЗЦЯЛО НЕРАВНОПРАВНА, ТЪЙ КАТО НАРУШАВА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ДОБРОСЪВЕСТНОСТ И ВОДИ ДО ЗНАЧИТЕЛНО НЕРАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ИЩЕЦА И ОТВЕТНИКА, И СЛЕДОВАТЕЛНО Е НИЩОЖНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. ЧЛ. 144, Т.10 ОТ ЗЗП.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО СЪДЪТ НАМИРА, ЧЕ СЛЕДВА ДА ПРОГЛАСИ ЗА НИЩОЖНА КЛАУЗАТА НА ЧЛ. 3, АЛ.5 ОТ ДОГОВОРА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ НL40514/08.07.2008Г. СКЛЮЧЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ.

ПОРАДИ ТОВА ТОЗИ ИСК СЕ ЯВЯВА ОСНОВАТЕЛЕН И ДОКАЗАН И КАТО ТАКЪВ СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕН.

МОТИВИРАН ТАКА И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 250 ОТ ГПК, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И:

ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА КЛАУЗАТА НА ЧЛ. 3, АЛ.5 ОТ ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ НL40514/08.07.2008Г. СКЛЮЧЕН МЕЖДУ „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.С, РАЙОН С, БУЛ.Ц О №, ЕИК 000694749 И М.Ж.Б., С ЕГН: **********.

РЕШЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА В ДВУСEДМИЧЕН СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ ПРЕД РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Вашият коментар