Държавен вестник бр. 75 от 27.08.2013 г.

Държавен вестник, брой 75 от 27.08.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 20 август 2013 г. за изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия, приета с Постановление № 315 на Министерския съвет от 2009 г.
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 от 20 август 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките, приета с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 от 22 август 2013 г. за приемане на Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и реда за сключване на договори
НАРЕДБА за възлагане на специални обществени поръчки
НАРЕДБА по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и реда за сключване на договори
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 22 август 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор, приет с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2000 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския спортен тотализатор
РЕШЕНИЕ № 494 от 22 август 2013 г. за актуализация на Плана за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет с Решение № 604 на Министерския съвет от 2012 г.

Министерство на вътрешните работи Министерство на инвестиционното проектиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
НАРЕДБА № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
НАРЕДБА № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.
НАРЕДБА № 1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.

 

Вашият коментар