Държавен вестник бр. 70 от 09.08.2013 г.

Държавен вестник, брой 70 от 09.08.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Закон за насърчаване на заетостта
Закон за чужденците в Република България
Закон за българските лични документи
Закон за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
Закон за кредитните институции
Кодекс за застраховането
Закон за пазарите на финансови инструменти
Закон за договорите за финансово обезпечение
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства
Закон за специалните разузнавателни средства
Кодекс за социално осигуряване
Наказателно-процесуален кодекс
Закон за защита на класифицираната информация
Закон за електронните съобщения
Закон за Министерството на вътрешните работи
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Закон за съдебната власт

Президент на републиката

УКАЗ № 162 за освобождаване на Валери Рачев Рачев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ирак
УКАЗ № 164 за назначаване на Иван Стоянов Сираков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения
УКАЗ № 168 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 2 АВГУСТ 2013 Г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 2 АВГУСТ 2013 Г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи
Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи
Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз
Постановление № 267 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 2 АВГУСТ 2013 Г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Постановление № 271 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие
Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране
СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-1455 от 31 юли 2013 г. за способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница на Република България

 

Вашият коментар