Държавен вестник бр. 69 от 06.08.2013 г.

Държавен вестник, брой 69 от 06.08.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с ваканция на Народното събрание за 2013 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 1 август 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Съвета за административната реформа
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
РЕШЕНИЕ № 470 от 2 август 2013 г. за обявяване на 5 август 2013 г. за Ден на национален траур

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ за взаимно признаване на свидетелства за правоспособност между правителството на Република България, представено чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Изпълнителна агенция „Морска администрация“, и Централната комисия за корабоплаване по Рейн

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 82 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Компютърен график“

Камара на архитектите в България

Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране
Наредба № 1 от 2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЛС-04-72 от 29 юли 2013 г. 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Вашият коментар