Държавен вестник бр. 68 от 02.08.2013 г.

Държавен вестник, брой 68 от 02.08.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за младежта
ЗАКОН за младежта
ЗАКОН за народната просвета
ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България
ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания
ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти
ЗАКОН за Селскостопанската академия
ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за борба с трафика на хора
ЗАКОН за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
ЗАКОН за българското гражданство
ЗАКОН за вероизповеданията
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за генетично модифицирани организми
ЗАКОН за гражданската регистрация
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за държавните такси
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
ЗАКОН за железопътния транспорт
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за занаятите
ЗАКОН за защита от дискриминация
ЗАКОН за защита при бедствия
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за народните читалища
ЗАКОН за насърчаване на заетостта
ЗАКОН за Националния дарителски фонд „13 века България“
ЗАКОН за обществените библиотеки
ЗАКОН за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
ЗАКОН за транслитерацията
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за филмовата индустрия
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за храните
ЗАКОН за чужденците в Република България
СЕМЕЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение на Закона за политическите партии
ЗАКОН за политическите партии
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане

Президент на републиката

УКАЗ № 151 за награждаване на Неделчо Крумов Беронов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 152 за награждаване на Васил Михайлов Етрополски с орден „Стара планина“ втора степен
УКАЗ № 155 за награждаване на г-н Гуо Йеджоу – извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 от 25 юли 2013 г. за допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 1996 г.
НАРЕДБА за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 от 25 юли 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г.
ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 от 1 август 2013 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 268 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
РЕШЕНИЕ № 437 от 25 юли 2013 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-22 Терес“, обявен с Решение № 853 на Министерския съвет от 2012 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията

Министерство на регионалното развитие

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Национална здравноосигурителна каса

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните
НАРЕДБА № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 81 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Дисководещ“
РЕШЕНИЕ № 2758-НС от 30 юли 2013 г. за обявяване за избрана за народен представител в 03. многомандатен изборен район – Варненски, Нели Рускова Петрова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Лидия Велик Маринова
РЕШЕНИЕ № 2759-НС от 30 юли 2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 12. многомандатен изборен район – Монтана, Петър Илиев Якимов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Искра Фидосова Искренова
РЕШЕНИЕ № 2760-НС от 30 юли 2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 03. многомандатен изборен район – Варненски, Алекси Василев Алексиев от листата на КП „Коалиция за България“ на мястото на Георги Христов Борисов

 

Вашият коментар