Разяснение на НАП относно данъчно третиране на на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

nap1_1_0_0_4_0_13Отправено е следното запитване към Национална агенция по приходите (НАП):

Облагаеми ли са субсидиите, изплатени на регистриран земеделски производител физическо лице по мярка 112 „Млад фермер“, получени през 2012 г.?

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ № 202169 от 18.04.2013 г. относно данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

В запитването посочената информация не е достатъчна и изчерпателна, поради което съобразявайки относимата правна уредба, НАП изразява  следното принципно становище:

В ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на получените субсидии, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.

По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според чл. 11, ал. 1, т. и т. 2 от с. з. доходът се смята за придобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/.

Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.

Видно от запитването, като физическо лице сте регистриран земеделски производител и нямате регистрация като търговец по Търговския закон, но липсва информация дали субсидията е свързана с производството на непреработени продукти от селското стопанство.

По смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗДДФЛ „непреработен продукт от селско стопанство“ е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.

Не сте посочили, че сте регистрирано лице по ЗДДС и като едноличен търговец, поради което като физическо лице, получател на субсидии, следва да имате предвид следното:

За физически лица, които са регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, но не са ЕТ и субсидията е свързана с производството на непреработени продукти от селско стопанство, облагането се извършва по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ. На основание на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход на физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани са като земеделски производители или тютюнопроизводители, за производството на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на производството на декоративна растителност, се определя, като придобитите през годината доходи, в т. ч. и субсидии, свързани с тях, се намали с разходи в размер 60 на сто.

В тези случаи получената субсидия заедно с реализираните доходи от дейността се декларира в Приложение № 3, таблица 1 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. Съгласно чл. 30 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 29, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Ако субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход, в т. ч. и получената субсидия се намалява с 40 на сто разходи за дейността.

В този случай получените доходи, заедно със субсидиите се декларират в таблица 2 от Приложение № 3 на годишната данъчна декларация.

При условие, че физическите лица не влагат, съответно не са използвали получената субсидия за извършване на стопанска дейност или получената такава няма да я използват за извършване на стопанска дейност, облагаемият доход ще се определи по реда на раздел VI на ЗДДФЛ „Доходи от други източници“, съгласно чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, т. е. брутната сума на получената през данъчната година субсидия.

Съгласно чл. 36 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа се определя като облагаемият доход по чл. 35, придобит през годината, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

В тези случаи получената субсидия следва да се декларира в Приложение 6 на Годишната данъчна декларация за 2012 г. /чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ/.

Предвид гореизложеното, получената от Вас субсидия през 2012 г. е облагаем доход. При попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и съответните приложения към нея следва да вземете под внимание изискванията на разпоредбите на закона, относими към Вашия конкретен статут на данъчно задължено лице.

За данъчната 2012 г. следва да декларирате облагаемия доход по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2013 г.

Вашият коментар