ВАС отново потвърди решение на КЗП за нелоялна практика на „БТК” АД

RegisterВърховният административен съд (ВАС) потвърди решения на Комисията за защита на потребителите (КЗП), свързани с прилагане на нелоялни търговски практики на „Българска телекомуникационна компания” АД при предлагането на договори от разстояние за предоставяне на телефонни услуги. Произнасянето на КЗП по нелоялните практики е от периода юли-октомври 2012г., като прилагането им е забранено още тогава със заповеди на председателя на КЗП, предадоха от пресцентъра на Комисията.

 

В една от забранените нелоялните практики търговецът буквално изнудва клиентите си. В телефонен разговор той отправя предложение за сключване на договор от разстояние за предоставяне на услуга. Въпреки направения от страна на абоната отказ, телекомът твърди, че договор съществува и са в сила условията по него, а в случай на отказ, потребителят ще дължи сума в размер на оставащите месечни такси поради предсрочното му погасяване. В същото време, при извършване на проверка от КЗП по конкретната жалба, търговецът представя на контролния орган становище, че договор с въпросното лице не съществува и е допусната техническа грешка.

Втората нелоялна практика на телекома, за която има произнасяне на ВАС, което е окончателно и в полза на решението на КЗП, се отнася към хора от третата възраст и експлоатира тяхната уязвимост. Тя се базира от една страна на това, че
тези хора не са достатъчно информирани за условията на предлагания договор и не са запознати с възможността за сключване на договор без да бъде положен подпис върху него. Техните очаквания са, че ще дадат окончателното си решение едва когато такъв да им бъде предоставен в писмен вид и той бъде подписан двустранно. От друга страна, поради проблеми със здравословното им състояние, е възможно те да не могат да вземат адекватно решение. Освен това, заради напредналата си възраст, те може и да забравят за направеното предложение и условията по него или физическото им състояние да ги възпрепятства да се възползват от правото на отказ от договора в рамките на предвидения в закона срок от седем работни дни.

ВАС се произнесе в полза и на още една констатация на КЗП за наличие на нелоялна търговска практика на „БТК” АД. Тя се изразява отново в отправяне на предложение за договор по телефона, последвано от залепването на стикер на вратата на апартамента, на пощенската кутия, на входната врата или другаде (нерегламентирано къде), че лицето има пратка, с което телекомът счита, че е изпълнил задължението си за предоставяне на писмената информация на потребителя. Но по такъв начин пратката не може да достигне навреме до потребителите и това ги лишава както от възможността да се запознаят с конкретните условия на договора преди да решат дали да се обвържат със задълженията по него, така и от правото им да се откажат от сключения договор в дадения за това срок.

Другите две нелоялни практики, потвърдени от АС (Административен съд София), са за подвеждане на потребителя с действия, които се квалифицират като професионална некомпетентност и предоставяне на непълна и заблуждаваща информация относно срока за отказ от сключен от разстояние договор за телефонна услуга.

Оператор се обажда на абонатите с обяснението, че се интересува дали и в бъдеще възнамеряват да ползват услугите на доставчика, но на практика им отправя оферта за нов договор. Хората дават принципното си съгласие, но очакват да получат информацията в писмен вид като смятат, че едва след като положат подписа си, договорът ще бъде сключен. Макар че операторът уверява, че ще изпрати писмена информация с условията на договора в рамките на 5 работни дни, в редица от случаите това става значително по-късно след обаждането (повече от 15 дни). Становището на КЗП, което е потвърдено от АС, е че предоставянето на информацията по договора, ведно с информацията за срока за отказ, който е определен като 14-дневен от датата на разговора, след изтичането на този срок, противоречи на изискванията за добросъвестност и професионална компетентност. АС потвърди и становището на комисията, че предоставената от оператора информация, че потребителят може да се откаже от договора без да му бъдат начислявани неустойки „не по-късно от 14 дни, считано от датата на приемане на предложението по телефона” е непълна и заблуждаваща, тъй като не е уточнено, че при закъсняла доставка на писменото потвърждение, срокът от 7 работни дни тече от потвърждаването на информацията, съгласно Закона за защита на потребителите.

Вашият коментар