Държавен вестник, бр. 51 от 11.06.2013 г.

Държавен вестник, брой 51 от 11.06.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 6 юни 2013 г. за допълнение на Постановление № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 6 юни 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 от 6 юни 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Министерство на правосъдието

КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета
НАРЕДБА № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № И-5 от 2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на Министерството на отбраната
ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на Министерството на отбраната

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 381 от 10 май 2013 г. за изменение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях
РЕШЕНИЕ № 1310 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях
РЕШЕНИЕ № 383 от 10 май 2013 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
РЕШЕНИЕ № 2152 на КРС от 21.11.2012 г. за приемане на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2701-ЕП от 7 юни 2013 г. относно обявяване за избран на следващия в листата кандидат при освобождаване мястото на член на Европейския парламент

 

Вашият коментар