Европейската комисия иска по-евтини, по-прозрачни и достъпни за всички банкови сметки

изтеглен файлЕвропейската комисия публикува днес своето предложение за директива относно прозрачността и съпоставимостта на таксите за разплащателни сметки, условията за смяна на банкова сметка и достъпа до основна разплащателна сметка.

 

Предложенията на Комисията обхващат три области:

  • Съпоставимост на таксите за разплащателни сметки: по-лесно сравняване на таксите за разплащателни сметки, налагани от банки и други доставчици на платежни услуги в Европейския съюз (ЕС);
  • Смяна на банкова сметка: установяване на лесна и бърза процедура за потребителите, които желаят да сменят своята банка или доставчик на платежни услуги;
  • Достъп до разплащателни сметки: възможност за гражданите на ЕС да откриват разплащателна сметка, без да пребивават в страната, в която е установен доставчикът на платежни услуги. Освен това тези разпоредби ще позволят на всички потребители в ЕС, независимо от тяхното финансово състояние, да откриват разплащателна сметка, която им позволява да извършват основни операции, като например да получават своята заплата, пенсия и социални помощи или да плащат сметките си за комунални услуги и т.н.

Подобряването на прозрачността и съпоставимостта на банковите такси наред с по-лесната смяна на доставчик на платежни услуги би следвало да доведе до по-качествено предлагане и по-ниски цени за банковите сметки на потребителите. Същевременно повишената мобилност на клиентите и по-малкото пречки за навлизане на пазара, включително през граница, ще бъдат от полза за сектора на финансовите услуги.

Предвид бързия темп, с който намалява използването на пари в брой, днес банковите сметки са неразделна част от икономическия и социален живот на модерното общество. Въпреки това, според неотдавнашно проучване, около 58 млн. потребители в ЕС на възраст над 15 години не разполагат с разплащателна банкова сметка.

Проучванията показват също така, че потребителите все още изпитват затруднения при сравняване на офертите и цените на разплащателните сметки, предлагани от различните доставчици на платежни услуги. А когато е възможно да се направи сравнение, процесът по преминаване от една разплащателна сметка към друга е сложен и ненадежден. Освен това съществуват случаи, в които потребителите от ЕС все още не могат да си открият разплащателна сметка в страна членка, в която не пребивават постоянно.

В миналото бяха направени усилия за справяне с тези проблеми, включително чрез насърчаване на саморегулирането на сектора и приета през юли 2011 г. препоръка на Комисията за достъп до основни банкови сметки (вижте IP/11/897). Подобренията обаче са незначителни, поради което е необходимо въвеждането на по-всеобхватни и правно задължителни мерки относно разплащателните сметки, за да се гарантира ефективността на единния пазар и ползата му за всички граждани (вижте IP/12/164). Мерките се съдържат в предложение за директива и съответно не са прекалено конкретни с цел да бъдат взети под внимание специфичните особености на отделните страни от ЕС.

Включените в предложението за директива мерки са насочени към три области:

1. Прозрачност на таксите за разплащателни банкови сметки

Съгласно предложената директива всички доставчици на платежни услуги трябва да предоставят на потребителите следния набор от документи:

  • списък с най-разпространените услуги и таксите, налагани за всяка от тях;
  • справка за таксите, налагани от доставчика през последните дванадесет месеца за услугите по разплащателната сметка;
  • по искане на клиента, речник с терминологията в областта на разплащателните сметки.

Тези документи следва да бъдат изготвени, използвайки стандартна терминология и стандартен формат, за да се улесни сравняването на офертите на различни доставчици на платежни услуги.

Предложението включва също така изискване за създаването на поне един независим уебсайт във всяка страна от ЕС с информация за таксите, налагани от различните доставчици на платежни услуги. Това ще даде възможност на потребителите да сравняват лесно предлаганите на пазара цени и условия по разплащателните сметки.

2. Смяна на банкова сметка

С предложената директива ще се улесни и процесът за смяна на банкова сметка. Когато даден потребител желае да прехвърли всички или част от действащите по неговата сметка периодични платежни нареждания (напр. кредитни трансфери или директни дебити) към друга сметка, доставчиците на платежни услуги следва да се заемат с всички формалности по прехвърлянето. Потребителите могат да поискат и прехвърляне на остатъчната наличност по старата сметка и нейното закриване.

Доставчиците на платежни услуги следва да приключат процедурата в рамките на 15 дни (30 дни, ако смяната се извършва между доставчици, намиращи се в различни страни от ЕС), като тази услуга се предоставя безплатно.

Накрая от доставчиците на платежни услуги ще се изисква да предоставят на потребителите подходяща информация за правото им да сменят своята банкова сметка и съответната процедура за това.

3. Достъп до разплащателни сметки:

С предложената директива ще се даде възможност на потребителите в Европа да откриват разплащателна сметка при всеки доставчик на платежни услуги в ЕС, дори когато доставчикът се намира в страна, в която потребителят не пребивава постоянно.

Освен това потребителите ще имат право на достъп до основна разплащателна сметка независимо от местопребиваването им в ЕС или тяхното лично финансово състояние. Държавите — членки на ЕС, трябва да гарантират, че поне един доставчик на платежни услуги предлага основни разплащателни сметки на тяхната територия и да информират обществеността за съществуването на тези сметки. На доставчиците на платежни услуги няма да бъде позволено да използват финансовото състояние на дадено лице като основание да откажат откриването на банкова сметка.

В директивата се посочват основните услуги, които ще се предоставят чрез тези сметки, в т.ч. теглене на пари в брой, банкови преводи и издаване на дебитни карти. По основните разплащателни сметки няма да бъдат позволени овърдрафти или кредитни услуги.

Вашият коментар