Стратегически доклад на ЕК за политиката на сближаване на ЕС

изтеглен файлЕвропейската комисия представи днес цялостен преглед на начина, по който структурните фондове на Европейския съюз (ЕС) работят в държавите членки. „Стратегическият доклад“ относно изпълнението на програмите по политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. обединява наличната информация от държавите членки до края на 2011 г. (в повечето случаи), предадоха от пресцентъра на Комисията. 

 

Програмите завършват през 2015, т.е. четири години делят момента, за който се отнасят данните, от края на периода. Въпреки това те вече сочат напредък и подобрения за много граждани, постигнати в резултат на инвестициите по Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд.

За ЕС като цяло те включват:

  • още 1,9 млн. души разполагат с широколентов достъп до интернет;
  • още 2,6 милиона души имат достъп до водоснабдителни услуги, а още 5,7 милиона души ползват резултатите от проекти в областта на отпадъчните води;
  • построени са 460 km пътна и 334 km железопътна инфраструктура по TEN-T; също така
  • 2,4 млн. души са намерили работа с помощта на Европейския социален фонд.

Иновациите и малкият бизнес получават сериозна подкрепа по линия на политиката за сближаване, като в бъдеще се очакват още по-впечатляващи резултати. До този момент:

  • са направени инвестиции в 53 240 проекта в областта на изследователската и развойната дейност и в 16 000 проекта за сътрудничество между предприятията и научноизследователските организации;
  • подкрепа получиха и 53 160 новосъздадени фирми.

Като се имат предвид оползотворяването на средствата и стартираните проекти, в доклада се очертават следните тенденции:

  • значително увеличение на броя на подпомогнатите лица в областта на заетостта — от около 10 милиона годишно преди 2010 г. до около 15 млн. годишно за периода след това; и

значително подобряване на резултатите от 2010 г. насам в областта на подкрепата за МСП: почти 400 000 нови работни места (половината от тях са създадени през 2010—2011 г.), включително 15 600 работни места за изследователи и 167 000 работни места в МСП. „Стратегическият доклад“ очертава напредъка на всяка страна към постигането на целите на ЕС, които са в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“. Тя насърчава държавите членки да направят оценка на постиженията в ключови стратегически сектори, като например научните изследвания и иновациите, железопътния транспорт, енергетиката, изграждането на капацитет, устойчивия градски транспорт, създаването на работни места и повишаването на квалификацията.

Докладите, представени от 27-те държави членки в края на 2012 г. (главно въз основа на данни от 2011 г.), дават на Комисията възможност да докладва за първи път относно напредъка при постигането на крайни продукти и резултати по време на програмния период и да насочи вниманието към важни и навременни послания относно потенциала на политиката на сближаване за икономическото възстановяване на ЕС. Комисията открои инвестиционните области, в които трябва да се предприемат действия за ускоряване на подбора и изпълнението на проектите, съфинансирани в периода 2007—2013 г., за да бъдат постигнати поставените цели.

В доклада също така се подчертава значението на задълбочените реформи, които в момента се договарят от Европейския парламент и правителствата на страните от ЕС в областта на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г., в това число и по-стратегическо насочване на ресурсите към ключови приоритети и обръщане на по-голямо внимание на резултатите и оценката.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив