Държавен вестник бр. 40 от 30.04.2013 г.

Държавен вестник, брой 40 от 30.04.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

Омбудсманът атакува пред КС текст от Закона за лова и опазване на дивеча, регламентиращ двойно заплащане за една и съща услуга

ombudsman080112Националният омбудсман сезира Конституционния съд (КС) с искане за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), с който се нарушават правата на гражданите. Съгласно атакувания текст за извършване на административната услуга по издаване и заверка на билети за лов се заплаща такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, която постъпва в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, предадоха от пресцентъра на институцията.

Има още

Колективен иск срещу „ОК Супер Лукс“ ООД

RegisterВъв връзка с предявен колективен иск срещу „ОК Супер Лукс“ ООД, Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма уведомява всички лица, ползвали таксиметрови услуги на „ОК СУПЕР ЛУКС“ ООД в периода 01.01.2009 г. – до 12.04.2013 г. и увредени от него, поради използваните заблуждаващи обозначителни знаци по таксиметровите му автомобили, че могат да заявят пред СГС, І-2 състав по гр. д. № 63 от 2011 г., желанието си да участват в процеса или желанието си да се защитават самостоятелно. Това те могат да направят с писмена молба подадена в съда в едномесечен срок от публикацията.

 

Източник КЗК

Ново ТР касаещо вписване на актове относно недвижими имоти

Practika

Делото е образувано от Председателя на Върховния касационен съд с разпореждане от 04.10.2012 г. на основание чл. 128 от Закона за съдебната власт, по направено от него искане до Общото събрание на гражданска и търговска колегии за постановяване на тълкувателно решение по спорни въпроси във връзка с вписванията, извършвани по Правилника за вписванията (ПВ).

Общото събрание на гражданска и търговска колегии на Върховния касационен съд (ОСГТК на ВКС), за да се произнесе, съобрази по поставените въпроси следното:

1. Разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс е неприложима в производството по вписване на актове относно недвижими имоти. В хипотезата на нередовност на молбата за вписване, съдията по вписванията е длъжен да постанови отказ съгласно чл. 32а от Правилника за вписванията, без да може да дава указания за отстраняване на нередовността.

2. Разпоредбата на чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията е неприложима в производството по вписване на вече наложена възбрана по реда на Глава V от Правилника за вписванията. За вписване на възбраната не е необходимо в представения за вписване акт недвижимият имот да бъде описан съобразно изискванията на чл. 60, т. 1 – 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и да бъде представена скица-извадка от кадастралната карта, достатъчно е имотът да бъде описан съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, б. „в“ от Правилника за вписванията.

3. Вписването на удостоверението по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 от Търговския закон в случай на преобразуване на търговски дружества, притежаващи вещно право върху недвижим имот или върху движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, се извършва по реда на раздел II от Правилника за вписванията. Основанието за вписване е нормата на чл. 4, б. „и“ от Правилника за вписванията, тъй като се касае за акт, който не е изрично посочен в б. „а“ – „з“ на чл. 4 от Правилника за вписванията. Дължимата такса се определя по чл. 2 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, като за база се взема балансовата стойност на недвижимите имоти по заключителния баланс на дружеството – праводател, но не по-малко от данъчната оценка.

4. Не подлежи на вписване договор за учредяване на сервитут за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот по чл. 193 от Закона за устройство на територията в полза на лице, което не е собственик на друг недвижим имот. В облекчената форма договорът може да бъде сключен (съответно вписан), когато страни по него са собственици на два или повече недвижими имота – през които съоръженията преминават или тези, които съоръженията обслужват.

5. Не следва да бъде извършено вписване на непарична вноска на съдружник/акционер в търговско дружество с предмет вещно право върху недвижим имот, ако молителят не е представил пред съдията по вписванията доказателства за правата на вносителя.

6. Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон.

В никакъв аспект не може да се проверява редовността на акт, който изхожда от съда или чието вписване е наредено от съда.

7. При вписване на препис от обявено завещание с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот, съдията по вписванията не проверява правата на завещателя и няма право да откаже вписването поради това, че не са му представени доказателства за такива права.

8. Съдебният изпълнител има право да обжалва отказ на съдията по вписванията, постановен по негова молба.

9. Нотариусът има право да обжалва отказ на съдията по вписванията, постановен по негова молба.

10. Ищците, освободени от държавна такса за исковото производство на основание чл.83, ал.2 от Гражданския процесуален кодекс, не са освободени от задължението за плащане на държавна такса за вписването. Те не могат да бъдат освободени от това задължение нито от съда, нито от съдията по вписванията.

11. Размерът на дължимата държавна такса при частично заличаване (за определен имот или имоти) на вписване на ипотека, учредена върху два или повече имота за обезпечаване на един дълг, се определя съгласно чл.3 във вр. чл. 2 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, изчислени върху размера на погасения дълг.

 

Пълният текст на тълкувателното решение може да прочетете в базата данни на Apis Web

EK предлага мерки за по-добро прилагане на правото на свободно движение на работниците

изтеглен файлДнес Европейската комисия предложи мерки, с които да се гарантира по-доброто прилагане на законодателството на Европейския съюз (ЕС) относно правото на хората да работят в друга страна членка и по този начин да се улесни упражняването на техните права на практика. В момента постоянни проблеми създава непознаването на правилата на ЕС от страна на работодателите в обществения и частния сектор, без оглед на това дали националното законодателство е съобразено с тези правила или не. Това непознаване или неразбиране на правилата често води до дискриминация въз основа на националност. Хората също така не знаят към кого в приемащата държава членка да се обърнат, когато срещнат проблеми във връзка с правото им на свободно движение.

Има още

Държавен вестник бр. 39 от 26.04.2013 г.

Държавен вестник, брой 39 от 26.04.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

Христо Динев е новият районен прокурор на София

NewsВисшият съдебен съвет избра Христо Динев за нов районен прокурор на София. За него гласуваха 13 от членовете от съвета.

Динев беше предпочетен пред Иван Петров, за когото гласува само 1 от кадровиците.
10 от гласовете бяха недействителни.

След края на вота Петров каза, че няма смисъл да оспорва процедурата, тъй като ВСС се е спрял на по-подходящия кандидат.

Христо Динев ще наследи на поста Александър Налбантов, който почина в началото на годината след тежко заболяване. Динев работи в Районната прокуратура още от 1999 г., като в продължение на пет години – от януари 2006 до юни 2011 г. е бил и зам. районен прокурор на София.

 

Източник dariknews.bg

Държавен вестник, бр. 38 от 23.04.2013 г.

Държавен вестник, брой 38 от 23.04.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

СГП образува досъдебно производство срещу директора на ГДБОП

Prosecutor-logo (1)Във връзка с получените в Софийска градска прокуратура (СГП) сканирани копия на класифицирани документи, СГП уведомява, че в хода на извършената проверка, започнала на 17 април 2013 г., от МВР и ДАНС са изискани оперативните дела, водени срещу Станимир Флоров – директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

 

 

Има още

Стратегически доклад на ЕК за политиката на сближаване на ЕС

изтеглен файлЕвропейската комисия представи днес цялостен преглед на начина, по който структурните фондове на Европейския съюз (ЕС) работят в държавите членки. „Стратегическият доклад“ относно изпълнението на програмите по политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. обединява наличната информация от държавите членки до края на 2011 г. (в повечето случаи), предадоха от пресцентъра на Комисията.  Има още