Влиза в сила пълната забрана на ЕС върху изпитването на козметични продукти върху животни

изтеглен файлДнес е последният срок за постепенното преустановяване в Европа на изпитването на козметични продукти върху животни.От днес, на пазара в ЕС повече не могат да се предлагат козметични продукти, които са изпитвани върху животни. Съобщението, прието днес от Комисията, потвърждава ангажимента на Комисията да спази крайния срок, определен през 2003 г. от Съвета и Парламента, и посочва по какъв начин Комисията възнамерява да продължи да подкрепя изследванията и иновациите в тази област, като същевременно насърчава хуманното отношение към животните в целия свят.

 

Комисията извърши пълна оценка на въздействието на забраната за предлагане на пазара, и счита, че съществуват причини от първостепенна важност за нейното прилагане. То е в съответствие с това, в което много европейски граждани твърдо вярват: разработването на козметични продукти не оправдава изпитването върху животни.

Ще продължат усилията за откриване на алтернативни методи, тъй като пълното заместване с алтернативни методи на изпитването върху животни все още не е възможно. Публикуваното днес съобщение очертава приноса на Комисията към изследователската дейност в областта на алтернативните методи и признанието, че тези усилия трябва да бъдат продължени. Между 2007 г. и 2011 г. Комисията е предоставила около 238 млн. EUR за такива изследвания. Козметичната промишленост също е допринесла, например със съфинансирането с 25 млн. EUR на изследователската инициатива SEURAT.

Водещата и глобална роля на Европа в козметиката изисква сътрудничество с търговските партньори, за да бъде обяснен и насърчен европейският модел и за да се работи за международното приемане на алтернативните методи. Комисията ще го превърне в неделима част от търговската програма на Съюза и международното сътрудничество.

Директива 2003/15/ЕО въвежда разпоредби по отношение на изпитването върху животни в Директивата за козметиката 76/768/ЕИО. Съответно, изпитването върху животни в Съюза е забранено от 2004 г. за козметичните продукти и от 2009 г. за козметичните съставки („забрана за изпитване“). От март 2009 г., е забранено също така предлагането на пазара в Съюза на козметични продукти, съдържащи съставки, които са изпитвани върху животни („забрана за предлагане на пазара“). За най-сложните въздействия върху човешкото здраве (токсичност на многократните дози, включително кожна сенсибилизация и канцерогенност, репродуктивна токсичност и токсикокинетика) крайният срок за забраната за предлагане на пазара беше удължен до 11 март 2013 г.

Вашият коментар