Отговор на МТСП във връзка с чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

PravoОтправено е следното запитване до Министерство на труда и социалната политика:

Учител съм с ТЕЛК 57 %, и синдикален председател и журналист. Разбрах, че нямам право да ползвам едновременно отпуск по чл. 155 и чл. 319 от КТ. Според Областната инспекция по труда в родния ми град, имам право. В крайна сметка, има ли друг нормативен документ, който разрешава ползване и по чл. 319?

 Отговор на МТСП от 11.03.2013 г. във връзка с чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. В чл. 155, ал. 5 от КТ е предвидено, че някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен отпускът по ал. 4. Категориите работници и служители и минималният размер на този отпуск се определят от Министерския съвет. Според разпоредбата на чл24, ал. 1 от Наредбата за работното времепочивките и отпуските, учителите имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни. Съгласно чл. 319 от КТ, работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. И тъй като отпускът по чл. 319 КТ е „основен“ отпуск, той е включен в тези минимум 48 работни дни.

В чл. 156а от КТ е предвидено, че по-големи размери на отпуските по чл. 155 и 156 могат да се уговарят в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.

 

Вашият коментар