Ново ТР относно началния момент за обжалване на съдебно решение

PractikaСрокът за обжалване на решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 2 ГПК тече от датата, на която съдът е посочил, че ще постанови решението си. Връчването по чл. 7, ал. 2 ГПК на преписи от решението променя началния момент на срока за подаване на жалба, само ако на страните е изпратен препис от решението с други указания или решението е обявено след датата, предварително посочена по чл. 315, ал. 2 ГПК.

Тълкувателно решение № 12 от 11.03.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 12/2012 г., ОСГК, докладчик съдията Василка Илиева

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 01.08.2012 г. на заместник-председателя на ВКС и председател на гражданска колегия на ВКС по предложение на състав на Първо гражданско отделение, който на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 във вр. чл. 292 от ГПК е спрял с определение № 427/1.08.2012 г. производството по ч. гр. д. № 313/2012 г. и е предложил на Общото събрание на гражданската колегия да постанови тълкувателно решение по следния въпрос:

„ОТ КОГА СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТА, ЧЕ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОК ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ, ОБЯВЕНО ПРИ УСЛОВИЯТА НА чл. 315, ал. 2 ГПК, И ВРЪЧВАНЕТО СЪГЛАСНО чл. 7, ал. 2 ГПК НА ПРЕПИСИ ОТ РЕШЕНИЕТО ПРОМЕНЯ ЛИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ НАЧАЛНИЯ МОМЕНТ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, УКАЗАН В чл. 315, ал. 2 ГПК.“

В съдебната практика по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК са формирани две становища:

Според първото становище решението с мотивите се обявява, респективно препис от него се връчва, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 ГПК на страните в открито съдебно заседание, при което срокът за обжалване започва да тече от датата на обявяване на решението, доколкото от тази дата неговото съдържание е станало известно на страната. Ако обаче решението е било известено на страната в един по-късен момент, когато със съобщението е изпратен препис от решението, да се приеме, че въпреки това срокът започва да тече от датата на обявяване на решението, би означавало срокът за обжалване в тези случаи на практика да бъде по-къс от законоопределения двуседмичен срок и страните по дела, разглеждани при условията на бързото производство да се поставят в неравностойно положение спрямо страните по дела, разглеждани по общия процесуален ред, което не е целта и смисъла на закона.

Според второто становище, съдът, като е оповестил в открито съдебно заседание, в което приключват устните състезания, обявяването на решението в определен ден, е оповестил на страните, че от този ден насетне тече и срокът за обжалване на същото. Това е началото на срока за обжалване и връчването на препис по реда на чл. 7, ал. 2 ГПК не го променя.

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд приема следното:

Производството по гл. ХХV ГПК е особено исково производство и правилата, предвидени в него дерогират тези на общия исков процес. В специална правна норма е уреден различно от общото правило момента, от който започва да тече срока за въззивно и касационно обжалване.

Идеята на чл. 315, ал. 2 ГПК е страните да знаят на коя дата могат да научат резултата по съдебния спор и да се запознаят със съдържанието на съдебното решение, като от тази дата до крайната за обжалване имат на

разположение онзи срок, определен в чл. 259, ал. 1 ГПК и чл. 283 ГПК, стига да проявят инициатива и да извършат справка в регистъра на съдебните решения към съответния съд, който е публичен. По дела, подлежащи на разглеждане по този ред, изпращането на препис от решението до страната по чл. 7, ал. 2 ГПК има само информативен характер и не променя началния срок за подаване на жалба.

Правилото на чл. 315, ал. 2 ГПК е приложимо, когато съдът в открито заседание по разглеждане на делото посочи на коя дата ще обяви решението си и го стори не по-късно от предварително определената дата. Това се отнася и за случаите, когато съдът е вписал решението си по-рано от определената дата. Началният момент, от който започва да тече срокът за обжалване и в този случай е датата, посочена в последното по делото заседание. Това е така, тъй като правата на страните не се нарушават, а напротив те имат и по-дълъг срок за обжалване.

Когато решението е вписано след датата, обявена на страните от съда, предвид невъзможността да се гарантира целия срок по чл. 259 и чл. 283 ГПК, то началният момент, от който започва да тече срокът за обжалване, е връчването на съобщението, с което страните се уведомяват, че актът е изготвен и получават препис от него. В този случай приложими са правилата на общия исков процес. Това изрично трябва да бъде указано от съда.

В случай, че съдът връчи на страните препис от решението по реда на чл. 7, ал. 2 ГПК, в което е указан различен срок за обжалване от обявеното по чл. 315, ал. 2 ГПК, тогава по аргумент от чл. 62, ал. 3 ГПК, срокът ще тече от най-благоприятния за страната начален момент.

По изложените съображения Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд

РЕШИ:

Срокът за обжалване на решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 2 ГПК тече от датата, на която съдът е посочил, че ще постанови решението си. Връчването по чл. 7, ал. 2 ГПК на преписи от решението променя началния момент на срока за подаване на жалба, само ако на страните е изпратен препис от решението с други указания или решението е обявено след датата, предварително посочена по чл. 315, ал. 2 ГПК.

 

 

Вашият коментар