КЗК обвини ВиК Видин в злоупотреба с господстващо положение

43570ko3nlvthxvКомисията за защита на конкуренцията предяви на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД твърдения за извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на ВиК услуги в гр. Видин, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необоснован отказ да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.

 

Производството установи, че „ВиК – Видин” ЕООД е отказало присъединяване към водоснабдителната мрежа на подателя на искането „Витрейд“ ООД  за сграда търговска /мебелна/ къща поради неплащане на дължими суми за ползване на вода от предишния ползвател на имота „Нова Деница“ АД. Твърденията за извършено нарушение се предявяват за поведението на „ВиК – Видин” ЕООД за периода от 11.12.2006 г. до настоящия момент.

Проучването показа, че ВиК операторът получава през 2009 г. от длъжника част от главницата по дължимата сума, като в последвалия период от повече от три години операторът не предприема никакви действия за събиране на останалата част от своето вземане в същата сграда. Чрез своето бездействие дружеството с господстващо положение създава условия за по-нататъшно увеличение на просрочените към него задължения, косвено прехвърляйки своята претенция от длъжника „Нова Деница“ АД към „Витрейд“ ООД като потенциален потребител на ВиК услуги в имота.  По този начин „ВиК – Видин” ЕООД цели извличане на ползи под формата на лихви за просрочени задължения, които не би могло да постигне, при наличието на други доставчици на ВиК услуги на територията на гр. Видин. В практиката на КЗК поведението на предприятия с господстващо положение, свързано с опити да получат плащане на чужди задължения от други лица, зависими от доставяните от тях услуги, винаги е било разглеждано като злоупотреба с господстващо положение .

Определението не подлежи на обжалване. Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката и в срок от 30 дни да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаването на определението.

Страните също така имат право да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.

 

Вашият коментар