Европейският съд относно клаузи на конкурентното право

EuroПравото на Съюза не допуска професионална организация да налага на членовете си система на задължително обучение, която отчасти премахва конкуренцията и създава дискриминационни условия в ущърб на конкурентите на тази организация.
Обстоятелството, че дадена професионална организация е длъжна съгласно правната уредба да установи система на задължително обучение, не изключва от приложното поле на правото на Съюза нормите, приети от тази организация.

 

Организацията на експерт-счетоводителите (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, OTOC) е португалско професионално сдружение, в което експерт-счетоводителите трябва задължително да членуват. OTOC е длъжна да представлява професионалните интереси на тези лица и да контролира всички аспекти, свързани с упражняваните от тях функции.

В Португалия експерт-счетоводителите са длъжни по силата на приет от OTOC правилник да получат за всяка от последните две години средно по 35 образователни кредита от обучения, проведени или одобрени от OTOC. Правилникът за образователните кредити, също приет от OTOC, предвижда за тази цел два вида обучения. От една страна, институционално обучение (с максимален хорариум от шестнадесет часа), насочено към законодателните инициативи и промени и професионално-етичните норми на поведение. Такова обучение може да провежда само OTOC. Всеки експерт-счетоводител трябва да придобие дванадесет кредита годишно от институционални обучения. От друга страна, професионално обучение (с хорариум над шестнадесет часа), състоящо се от учебни занятия, чиято цел е участниците да придобият познания по въпроси, свързани с професията. Освен OTOC такова обучение могат да провеждат и регистрираните към OTOC институции. Решението дали да се регистрира или не дадена обучаваща институция и решението дали да се одобрят или не предлаганите от тези институции обучителни курсове се вземат от OTOC след заплащането на такса.

С решение от 7 май 2010 г. португалският Орган по конкуренцията обявява, че в нарушение на правото на Съюза, с Правилника за образователните кредити е накърнена конкуренцията на пазара на задължителното обучение на експерт-счетоводителите на цялата територия на страната. Поради това на OTOC е наложена глоба. Този пазар бил изкуствено разделен, като една трета от него била запазена за OTOC (12 образователни кредита от общо 35), а на другата част от него пазар били наложени дискриминационни условия в ущърб на конкурентите на организацията.

OTOC отправя искане до португалските съдилища за отмяна на това решение. В този контекст сезираният с въззивна жалба Tribunal da Relação de Lisboa [Лисабонски апелативен съд] отправя запитване до Съда във връзка с прилагането на правото на Съюза в областта на конкуренцията по отношение на професионалните организации.

В постановеното днес решение Съдът приема, първо, че правилник, приет от професионална организация като OTOC, трябва да се счита за решение на сдружение на предприятия по смисъла на правото на Съюза в областта на конкуренцията1. Освен това обстоятелството, че професионална организация като OTOC е длъжна съгласно правната уредба да установи система на задължително обучение за своите членове, не може да изключи от приложното поле на европейското конкурентно право нормите, приети от тази професионална организация, при условие че същите изцяло произтичат от самостоятелни действия на тази организация. В допълнение, обстоятелството, че тези норми нямат пряко отражение върху икономическата дейност на членовете на професионалната организация, не изключва прилагането на правото на Съюза в областта на конкуренцията, тъй като нарушението, в което е упрекната тази организация, се отнася до пазар, на който самата тя извършва икономическа дейност.

На второ място, Съдът постановява, че правилник, приет от професионална организация, с който се установява система на задължително обучение на експерт-счетоводителите, за да се осигури качеството на предлаганите от тях услуги, представлява забранено от правото на Съюза ограничение на конкуренцията, доколкото премахва конкуренцията на съществена част от съответния пазар, с което облагодетелства въпросната професионална организация, и доколкото налага дискриминационни условия на другата част от този пазар в ущърб на конкурентите на тази организация — обстоятелства, които националната юрисдикция следва да провери.

Така, за да прецени произтичащите от правилника последици за конкуренцията, португалският съд ще трябва преди всичко да изследва структурата на пазара, за да установи дали направеното между двата вида обучение разграничение според тяхната цел, институциите, които могат да провеждат обучителните курсове, и продължителността на последните е оправдана. Що се отнася до целта, от обстоятелствата може да се направи извод, че поне отчасти тези два вида обучение биха могли да се считат за взаимозаменяеми (например не е изключено законодателните промени да са застъпени както в институционалното, така и в професионалното обучение). Що се отнася до институциите, които могат да провеждат тези два вида обучение, Съдът отбелязва, че въпросният правилник предоставя на OTOC съществена част от пазара на задължителното обучение на експерт-счетоводителите. Що се отнася до продължителността на обучителните курсове, португалският съд ще трябва да провери дали другите обучаващи институции, които искат да предлагат кратък курс на обучение, са лишени от възможност да направят това, което би засегнало обичайното взаимодействие между търсенето и предлагането. Той ще трябва също така да прецени дали обстоятелството, че експерт-счетоводители са длъжни да получат най-малко дванадесет образователни кредита годишно от институционални обучения — докато подобно изискване не е предвидено във връзка с професионалното обучение — може да даде конкурентно предимство на обучителните курсове, организирани от OTOC.

На следващо място португалският съд ще трябва да проучи условията за достъп на различни от OTOC институции до пазара, за да установи дали са осигурени равни възможности за различните икономически оператори. В това отношение Съдът отбелязва, че OTOC провежда професионално обучение без да преминава одобрителна процедура, за разлика от обучаващите институции, които трябва да изпълнят формулираните, доста неясно, в правилника условия. Така, OTOC си е предоставила изключителното право да се произнася по заявленията за регистриране и одобряване, като във връзка с това право не са предвидени ограничения, задължения или контрол, което би могло да я подтикне да нарушава конкуренцията, като отдава предимство на собствените си обучителни курсове. Освен това Съдът подчертава, че процедурата за одобрение на обучителните курсове, така както е организирана от OTOC, може да ограничи предлагането на такива курсове от другите обучаващи институции, доколкото съгласно тази процедура заявлението за одобрение трябва да бъде подадено поне три месеца преди началото на курса, което на практика лишава тези институции от възможност във всеки един момент да предложат актуални обучителни курсове.

Накрая Съдът отбелязва, от една страна, че подобни ограничения изглежда надхвърлят това, което е необходимо за да се осигури качеството на предлаганите от експерт-счетоводителите услуги, и, от друга страна, че тези ограничения не попадат в обхвата на предвиденото в Договора освобождаване.

Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 21/13
Люксембург, 28 февруари 2013 г.

Решение по дело C-1/12
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas

 

Пълният текст на съдебното решение може да прочетете ТУК

Вашият коментар