Европейската комисия предлага мерки за намаляване на разходите за широколентов достъп

изтеглен файлДнес Европейската комисия предложи нови правила, които имат за цел да се намалят с 30 % разходите за разгръщането на високоскоростния достъп до интернет. Строителните работи, като например разкопаването на пътища за полагане на влакнестооптични кабели, съставляват до 80 % от разходите за изграждане на високоскоростни мрежи. С днешното предложение на дружествата може да бъдат спестени разходи от порядъка на 40—60 млрд. евро.

 

Високоскоростният широколентов достъп е от ключово значение за сектора на далекосъобщенията и, в по-широк смисъл, за единния цифров пазар, който Комисията се опитва да изгради. Понастоящем разгръщането на широколентовия достъп е забавено поради наличието на разнообразни правила и административни практики на национално и поднационално равнище.

Представеният днес проект на регламент се основава на най-добрите за момента действащи практики в Германия, Испания, Франция, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Швеция и Обединеното кралство, но предоставя уреждането на организационните въпроси до голяма степен на държавите членки.

Правилата ще започнат да се прилагат пряко в целия ЕС след одобрение от страна на Европейския парламент и Съвета.

Комисията иска да предприеме действия в четири основни проблемни области:

  • Да се гарантира, че новите и санираните сгради предлагат възможност за високоскоростен широколентов достъп.
  • Да се осигури достъп при справедливи и разумни условия, включително по отношение на цената, до инфраструктурата, като например съществуващите канали, тръби, шахти, кутии, стълбове, мачти, антенни уредби, кули и други носещи конструкции.
  • Да се сложи край на недостатъчната координация на строителните работи, като се дава възможност на всеки мрежов оператор да сключи споразумения с други доставчици на инфраструктура.
  • Да се опрости сложната и времепоглъщаща процедура на издаване на разрешения, особено за мачти и антени, като предоставянето или отказът за издаване на разрешение по принцип става в срок от шест месеца и се даде възможност исканията да се внасят чрез единно звено за контакти.

Понастоящем е налице недостатъчна прозрачност по отношение на съществуващите физически инфраструктури, подходящи за разгръщане на широколентовия достъп до интернет, и липсват подходящи общоприложими правила за внедряването на широколентовия интернет в целия ЕС. За момента няма нито пазар за физическа инфраструктура, нито възможност за използване на инфраструктурата, предназначена за други комунални услуги. Разпоредбите в някои държави членки дори обезсърчават дружествата за комунални услуги да си сътрудничат с далекосъобщителните оператори.

Тази инициатива е част от плана в 10 точки, който има за цел да се даде тласък на разгръщането на широколентовия достъп и беше представен във връзка със средносрочния преглед на програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200) има за цел да се постигнат растеж и заетост, основани на високоскоростните съобщителни мрежи. Все още са необходими значителни усилия за разгръщането на мрежите, за да се постигнат амбициозните цели за широколентов достъп, предвидени в програмата в областта на цифровите технологии: до 2013 г. да се осигури основен широколентов достъп на всички европейски граждани, а до 2020 г. да се осигури (i) достъп със скорост над 30 Mbps за всички европейци и (ii) поне 50 % от европейските домакинства да имат абонамент за интернет връзка със скорост над 100 Mbps. Тези цели ще бъдат постигнати само ако разходите за разгръщане на инфраструктурата бъдат намалени в целия ЕС.

В своето съобщение от 2010 г. „Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж“ Европейската комисия обяви плановете си да извърши преглед на практиките за намаляване на разходите за широколентов достъп до 2012 г. Европейският съвет от 1 и 2 март 2012 г. призова за действия на равнище ЕС, за да се осигури по-добро широколентово покритие, включително чрез намаляване на разходите за изграждане на високоскоростна широколентова инфраструктура. В съобщението „Акт за единния пазар II: Заедно за нов растеж“ намаляването на разходите за разгръщане на широколентовия достъп беше определено като едно от 12-те ключови действия за насърчаване на растежа, заетостта и доверието в единния пазар и постигане на реални резултати на практика. Европейския съвет от 13 и 14 декември 2012 г. призова Комисията да представи ключовите си предложения до пролетта на 2013 г.

Вашият коментар