ЕК започна консултация в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г.

изтеглен файлДнес Европейската комисия предприе първата стъпка към разработването на рамка за политиките на Европейския съюз (ЕС) в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г. Тя прие Зелена книга, с която поставя началото на обществена консултация относно съдържанието на рамката за 2030 г.

 

Комисията също така публикува съобщение за консултация относно бъдещето на улавянето и съхранението на въглероден диоксид (УСВД) в Европа, с което се цели да започне дебат по възможните варианти да се гарантира своевременното развитие в тази област. Накрая, Комисията прие доклад за оценка на напредъка на държавите членки по техните цели до 2020 г. за енергията от възобновяеми източници, както и доклади относно устойчивостта на биогоривата и течните горива от биомаса, потребявани в ЕС.

Зелена книга относно рамката за политиките до 2030 г.

В Зелената книга се повдигат редица въпроси, включително следните:

  • Какви цели следва да се поставят за 2030 г. по вид, естество и на какво равнище?
  • Как може да се постигне съгласуваност между различните инструменти на политиките?
  • Как енергийната система може да допринесе в най-голяма степен за конкурентоспособността на ЕС?
  • Как могат да се вземат предвид различните възможности за действие на държавите членки?

Консултацията ще продължи до 2 юли. Въз основа на становищата, изразени от държавите членки, институциите на ЕС и заинтересованите страни, Комисията възнамерява до края на тази година да представи рамка на ЕС за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

Яснотата относно това ще даде сигурност на инвеститорите и ще стимулира иновациите и търсенето на технологии с ниски въглеродни емисии, което ще съдейства за изграждането на по-конкурентоспособна, устойчива и по-стабилна в енергийно отношение европейска икономика. Рамката за 2030 г. ще се основава на натрупания опит и извлечените поуки от рамката за 2020 г., като ще посочва къде могат да се направят подобрения. За целта ще се вземат под внимание промените, настъпили след 2020 г. — например в енергийната система и икономиката, както и развитието в международен мащаб.

Улавяне и съхранение на въглероден диоксид

В публикуваното днес съобщение за консултацията се посочват пречките, поради които УСВД не успяха да се развиват с темпото, предвидено през 2007 г. Например твърде ниските цени по схемата на ЕС за търговия с емисии в сравнение с първоначалните очаквания не стимулираха икономическите оператори да инвестират в УСВД.

В съобщението се обсъждат варианти за по-нататъшно насърчаване на навременното демонстриране и ранното внедряване на УСВД и се приканва за представяне на становища относно ролята на УСВД в Европа. Комисията ще вземе предвид получените отговори в резултат на консултацията при разработването на рамката за политиките до 2030 г.

Енергия от възобновяеми източници

Докладът за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници (ЕВИ) показва, че сегашната рамка на политиките с правно обвързващи цели за тази енергия доведе до голям ръст в сектора до 2010 г., като в ЕС делът на ЕВИ достигна 12,7 %. Ще са необходими обаче още усилия, за да продължи напредъкът и да се постигнат целите за 2020 г. Особено внимание трябва да се обърне на сигурността за инвеститорите, намаляването на административната тежест и повишаването на яснотата при планирането.

 

Вашият коментар