EК ще намали разходите по регистрацията на търговски марки

изтеглен файлДнес Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в Европейски съюз (ЕС), като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защитеност на марките срещу подправянето им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.

 

По отношение на таксите Комисията предлага принцип на таксуване по класове продукти, валидно при заявленията за марки както в национален, така и в европейски мащаб. Това следва да позволи на търговските дружества – и в частност на МСП – да кандидатстват за такава закрила на марка и да плащат такава цена за нея, каквито преценят, че отговарят на действителните им потребности. Понастоящем в таксата за регистриране на марка се включват до три класа продукти, докато новата система предвижда възможността марката да бъде регистрирана само за един клас. Според тази система, когато търсят защита на равнище ЕС само за даден клас продукти, дружествата ще плащат значително по-малко.

Конкретните насоки на предложението за изграждането на система в тази насока, с която да се насърчат иновациите и растежа, са:

  • канализиране и съгласуване на регистрационните процедури, включително на национално равнище, като за основа бъде взета системата на Общността за закрила на марките;
  • модернизиране на действащата уредба и повишаване на правната сигурност чрез изменение на неактуалните разпоредби, премахване на неяснотите, по-отчетливо определяне на обхвата на правата, свързани с марките, и ограниченията пред тях, както и включване на изобилна практика на Съда на ЕС;
  • усъвършенстване на средствата за борба срещу подправените стоки, пренасяни транзит през територията на ЕС;  както и
  • улесняване на сътрудничеството между ведомствата на държавите членки и агенцията на ЕС в областта на търговските марки – Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП), с оглед хармонизиране на практиките им и разработването на нов инструментариум.

В предложения пакет се съдържат следните инициативи:

  1. Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на марките;
  2. Преразглеждане на регламента от 1994 г. относно марката на Общността (понастоящем с номер 207/2009/EC); както и
  3. Преразглеждане на регламента на Комисията от 1995г. относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (2869/95).

Преработването на директивата и преразглеждането на регламента относно марката на Общността са законодателни предложения, които Европейският парламент и Съветът следва да приемат с процедура на съвместно взимане на решение.  Предложеното преразглеждане на регламента относно таксите подлежи на друга процедура. То ще бъде прието от Комисията като изпълнителен акт, което означава, че е нужно предварителното му утвърждаване от комитета по събираните от СХВП такси. Първото заседание на този комитет ще се състои преди лятото, така че измененият регламент относно таксите да може да бъде приет преди края на годината.

Вашият коментар