ЕК работи по нови правила за улесняване ползването на железопътния транспорт от хора с увреждания

EuroЕвропейската комисия поставя като основно изискване при изграждането, модернизирането или обновяването на железопътната инфраструктура тя да е физически достъпна. Тази достъпност може да бъде постигната чрез предотвратяване или премахване на препятствия, както и чрез други мерки — например оказването на помощ. Предлагат се нови правила, които се отнасят както за инфраструктурата, така и за железопътните вагони.

 

Наличието на общи правила за достъпност на равнище Европейският съюз (ЕС) улеснява и прави по-удобно пътуването в целия ЕС на лица с увреждания и на всички, чиято подвижност е намалена — например от естествения процес на остаряване, временни увреждания поради злополука или понеже пътуват с деца. Чрез изискванията за достъпност също така ще се подобри общото качество на пътуванията за всички пътници и ще се спомогне за нейното осъществяване в железопътния сектор, тъй като в целия ЕС ще се прилага едно общо решение. В сегашните времена на строги икономии въвеждането на съгласувани правила за целия ЕС е ефективен начин за намаляване на разходите и преодоляване на техническите пречки.

Една шеста от европейците — или общо около 80 милиона души — живеят с някаква форма на увреждане, била тя лека или тежка. Повече от една трета от хората на възраст над 75 години страдат от увреждания, които в някаква степен им налагат ограничения. Със застаряването на населението на ЕС тези показатели ще нарастват. Заради физически или други ограничения, както и заради дискриминация, повечето от тези хора твърде често са възпрепятствани да участват пълноправно и пълноценно в обществения и икономическия живот.

ЕС пое ангажимент за създаване на Европа без бариери, като подписа и ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. В съответствие с Конвенцията Комисията прие през 2010 г. всеобхватна стратегия, за да се премахнат до 2020 г. пречките в Европа за хората с увреждания.

В Бялата книга за транспорта от 2011 г. се формулира целта за изграждане на висококачествена и ефикасна транспортна система и по-конкретно — подобряването на качеството на превозите, включително чрез улеснен достъп до инфраструктурата, за хора в напреднала възраст, пътници с намалена подвижност и хора с увреждания.

Всеобхватен пакет от регламенти на ЕС относно правата на пътниците за всички видове транспорт утвърждава правото на лицата с намалена подвижност да пътуват и да получават помощ при пътуване. Съгласно нормативната уредба относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, лицата с увреждания или с намалена подвижност имат същото право на свободно движение както всички други граждани.

В предложението на Комисията за Регламент относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа се предвижда транспортната инфраструктура да позволява безпрепятствена мобилност и достъпност за всички потребители и особено за хора в напреднала възраст, лица с ограничена подвижност и пътници с увреждания.

Европейската комисия понастоящем подготвя и предложение за Европейски акт за достъпност на стоките и услугите в ЕС, което ще представи през 2013 г.

Вашият коментар