Държавен вестник бр. 30 от 26.03.2013 г.

Държавен вестник, брой 30 от 26.03.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
ЗАКОН за политическите партии
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за потребителския кредит
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България
ЗАКОН за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис
ЗАКОН за ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
ЗАКОН за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 1 от 12 март 2013 г. по конституционно дело № 5 от 2012 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 21 март 2013 г. за определяне на Тарифа, по която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 21 март 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на Министерския съвет от 2009 г.
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Съвета за административната реформа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 21 март 2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по лекарствата
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
РЕШЕНИЕ № 192 от 21 март 2013 г. за изменение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 945 на МС от 15.11.2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.

Министерство на вътрешните работи Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
НАРЕДБА № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество Държавна агенция „Национална сигурност“ Министерство на вътрешните работи Министерство на финансите Прокуратура на Република България

ИНСТРУКЦИЯ № 513 от 11 март 2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите и Прокуратурата на Република България

Върховен административен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 11 януари 2013 г. по административно дело № 49 от 2013 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-16-295 от 25 февруари 2013 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2012 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната

 

Вашият коментар