Държавен вестник бр.28 от 19.03.2013 г.

Държавен вестник, брой 28 от 19.03.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
КОДЕКС на търговското корабоплаване
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
ЗАКОН за правната помощ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 12 март 2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Варна и на община Русе за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 12 март 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 166 от 8 март 2013 г. за административно-териториални промени в община Севлиево, област Габрово
РЕШЕНИЕ № 169 от 8 март 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Кантона“, разположено в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково, на ЕТ „Севдин – Шукри Фейзи“ – Хасково

Държавна комисия по сигурността на информацията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимна защита на класифицираната информация

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2012 – 2014 г.

Министерство на околната среда и водите

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните дирекции по горите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на регионалните дирекции по горите
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Беласица“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Беласица“
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Българка“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Българка“
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Витоша“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Витоша“
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Врачански Балкан“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Врачански Балкан“
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Златни пясъци“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Златни пясъци“
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Персина“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Персина“
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Рилски манастир“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Рилски манастир“
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Русенски Лом“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Русенски Лом“
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Сините камъни“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Сините камъни“
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Странджа“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Странджа“
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Шуменско плато“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Шуменско плато“
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Горска семеконтролна станция гр. София
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Горска семеконтролна станция гр. София
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Горска семеконтролна станция гр. Пловдив
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Горска семеконтролна станция гр. Пловдив
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция гр. София
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Лесозащитна станция гр. София
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция гр. Варна
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Лесозащитна станция гр. Варна
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция гр. Пловдив
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Лесозащитна станция гр. Пловдив

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2727 от 2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България
НАРЕДБА № Iз-2727 от 2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България
НАРЕДБА за изменение на Наредба № Iз-2209 от 2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност
НАРЕДБА № Iз-2209 от 2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни

Министерство на околната среда и водите Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на здравеопазването Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
НАРЕДБА № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат
НАРЕДБА № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2153-НС от 14 март 2013 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга № 101 за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив