Държавен вестник бр. 21 от 01.03.2013 г.

Държавен вестник, брой 21 от 01.03.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за изменение на Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
РЕШЕНИЕ на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за изменение на Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
РЕШЕНИЕ на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
РЕШЕНИЕ за избор на заместник-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
РЕШЕНИЕ за избор на член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
РЕШЕНИЕ за избор на член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
РЕШЕНИЕ за избор на член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
РЕШЕНИЕ за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 30 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Повет, община Кърджали, област Кърджали, на 12 май 2013 г.
УКАЗ № 31 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, на 12 май 2013 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 20 февруари 2013 г. за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 на МС от 19.01.2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 22 февруари 2013 г. за изменение на Постановление № 59 на Министерския съвет от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 на Министерския съвет от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 22 февруари 2013 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси
ТАРИФАТА за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 от 22 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ТАРИФА за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ по Закона за филмовата индустрия
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 22 февруари 2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища
НАРЕДБА за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища
РЕШЕНИЕ № 105 от 15 февруари 2013 г. за прекратяване на конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-19 Свети Атанас“, обявен с Решение № 804 на Министерския съвет от 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 122 от 21 февруари 2013 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок „Галата“, разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 3 от 19 февруари 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999
НАРЕДБА № 4 от 19 февруари 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
НАРЕДБА № 1 от 2004 г. за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
НАРЕДБА № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Смолян, и Административния съд – Смолян, към Апелативния съд – Пловдив, за 2013 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Стара Загора, и Административния съд – Стара Загора, към Апелативния съд – Пловдив, за 2013 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401 ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково, към Апелативния съд – Пловдив, за 2013 г.

 

Вашият коментар