НС регламентира условията, при които чужди инвеститори ще придобиват разрешение за пребиваване у нас и гражданство

430x287Българско гражданство по натурализация може да придобие лице, което преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване на базата на инвестиция и е вложило не по-малко от 1 млн.лв. в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект. Това реши парламентът, който гласува отново промени в Закона за насърчаване на инвестициите, върнати от президента.

 

Гражданство може да получи и лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване преди не по-малко от година, през която инвестициите и създадената заетост са поддържани над минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас Б.

Право да кандидатства за гражданство има и чужденец, който преди не по-малко от една година е получил разрешение за постоянно пребиваване на базата на извършена инвестиция от не по-малко от 500 000 лв. и продължава да отговаря на условията за това разрешение. Депутатите записаха, че разрешение за продължително пребиваване ще може да получи чужденец, вложил сума не по-малко от 600 000 лв., за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти в България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност.

Към датата на подаване на заявлението за разрешение за продължително пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция. Ако имотите са придобити със заем, непогасената част не трябва да надвишава 25 на сто.

Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и чужденци, инвестирали в икономически необлагодетелствани региони чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв. Условието е чужденецът да е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани.

Постоянно пребиваване ще се разрешава на чужденци, които са направили инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани.

Вашият коментар