Държавен вестник бр.19 от 26.02.2013 г.

Държавен вестник, брой 19 от 26.02.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане оставката на Министерския съвет
РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „Топлофикация София“ – ЕАД, за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г.
РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата да извърши одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г.
РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г.
РЕШЕНИЕ за налагане мораториум върху всички действия на разпореждане и строителни дейности относно поземлени имоти, необходими за осъществяване на дейността на „Водна учебна спортна база на Национална спортна академия „Васил Левски“ Несебър“
РЕШЕНИЕ за избор на съдия в Конституционния съд на Република България

Президент на републиката

УКАЗ № 26 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, на 12 май 2013 г.
УКАЗ № 32 за възлагане на Бойко Методиев Борисов да състави правителство

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 18 февруари 2013 г. за приемане на Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на Министерския съвет от 2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита
НАРЕДБА за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на риска за тях
НАРЕДБА за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 22 февруари 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства от централния бюджет за 2013 г. за честване на 135-годишнината от Освобождението на България
РЕШЕНИЕ № 107 от 15 февруари 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти, от находище „Футула“, разположено в землищата на с. Железник и с. Смолник, община Карнобат, област Бургас, на „Пътстрой Бургас“ – ЕООД, Бургас
РЕШЕНИЕ № 121 от 21 февруари 2013 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 58 от 2012 г.) за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ № ССI: 2007CB16IPO006
ПРОТОКОЛ за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ № ССI: 2007CB16IPO006
МЕМОРАНДУМ за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ № ССI: 2007CB16IPO006

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Министерство на труда и социалната политика Министерство на здравеопазването Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица
НАРЕДБА № 18 от 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
НАРЕДБА № 5 от 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Кърджали, и Административния съд – Кърджали, към Апелативния съд – Пловдив, за 2013 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Пазарджик, и Административния съд – Пазарджик, към Апелативния съд – Пловдив, за 2013 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Пловдив, и Административния съд – Пловдив, към Апелативния съд – Пловдив, за 2013 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. април 2013

 

Вашият коментар