Държавен вестник бр.18 от 22.02.2013 г.

Държавен вестник, брой 18 от 23.02.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 от 15 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2011 г.
ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните специфични функции
РЕШЕНИЕ № 94 от 14 февруари 2013 г. за административно-териториални промени в община Сунгурларе, област Бургас – закриване на населени места
РЕШЕНИЕ № 95 от 14 февруари 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Обходен път на град Враца – път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816.60“ на територията на област Враца
РЕШЕНИЕ № 100 от 14 февруари 2013 г. за административно-териториална промяна в община Враца, област Враца – присъединяване на едно населено място към друго населено място

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ и допълнения на приложения „А“ и „В“ на Eвропейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
ПРИЛОЖЕНИЕ А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003)

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
НАРЕДБА № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16-437 от 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
НАРЕДБА № 16-437 от 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната
НАРЕДБА № Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната

Министерство на физическото възпитание и спорта

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
НАРЕДБА № 1 от 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № Iз-3097 от 29.12.2010 г. за утвърждаване Класификатор на длъжностите в Министерството на вътрешните работи

 

Вашият коментар