Държавен вестник бр.14 от 12.02.2013 г.

Държавен вестник, брой 14 от 12.02.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата
ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност
РЕШЕНИЕ за отмяна на Стратегията за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот
РЕШЕНИЕ на НС от 23.03.2011 г. за одобряване на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот

Президент на републиката

УКАЗ № 13 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Смоляновци, община Монтана, област Монтана, на 7 април 2013 г.
УКАЗ № 14 за освобождаване на Радион Василев Попов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия
УКАЗ № 15 за изменение на Указ № 1 от 10 януари 2013 г. (ДВ, бр. 5 от 18 януари 2013 г.) за утвърждаване нови граници на община Чирпан, област Стара Загора, и община Стара Загора, област Стара Загора
УКАЗ № 1 за утвърждаване на нови граници на община Чирпан, област Стара Загора, и община Стара Загора, област Стара Загора
УКАЗ № 17 за назначаване на Пламен Георгиев Шукюрлиев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Монголия със седалище в Пекин
УКАЗ № 18 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Славейково, община Провадия, област Варна, на 7 април 2013 г.

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 72 от 4 февруари 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище „Егреците“, разположено в землищeто на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 73 от 4 февруари 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Зъбера-2“, разположено в землището на с. Белотинци, община Монтана, област Монтана, на „Фили“ – ООД, Плевен
РЕШЕНИЕ № 77 от 7 февруари 2013 г. за допускане предварително изпълнение на Решение № 1078 на Министерския съвет от 2012 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в площ „Блок Добрич“ и на Решение № 1081 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за промяна в размера на площ „Блок Добрич“

Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Лесозащитна станция гр. София
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Лесозащитна станция гр. Пловдив
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Лесозащитна станция гр. Варна

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
НАРЕДБА № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
НАРЕДБА № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
НАРЕДБА № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Комисия за защита на личните данни

НАРЕДБА № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни
НАРЕДБА № 1 от 2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-65 от 28.01.2013 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2013 г.

 

Вашият коментар