Парламентът прие на първо четене законопроекта за Държавна агенция „Разузнаване“

430x287Парламентът прие на първо четене законопроекта за Държавна агенция „Разузнаване“. В проекта е регламентирана цялостно разузнавателната дейност в България с изключение на военноразузнавателната, която се предлага да бъде регламентирана с проекта за Закон за военното разузнаване.

 

 

В проекта е регламентирана цялостно разузнавателната дейност в България с изключение на военноразузнавателната, която се предлага да бъде регламентирана с проекта за Закон за военното разузнаване. Определено е институционалното място на Държавна агенция „Разузнаване“ в системата на изпълнителната власт чрез нейното непосредствено подчиняване на Министерския съвет. Дадено е определение на понятието „разузнавателна информация“, изброени са сферите на дейност на агенцията, в които тя събира такава информация и осъществява разузнавателни операции. Изрично е посочено, че на Държавна агенция „Разузнаване“ не се поставят задачи от вътрешнополитически характер.

Подробно се регламентирани функциите и дейностите, които агенцията осъществява. Предвижда се Министерският съвет да прави предложение до президента за назначаване на генералния директор, на неговите заместници. Регламентирано е сътрудничеството с разузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС. Предлага се да бъде въведена нова фигура за българското разузнаване – инспекторът. Той ще бъде на пряко подчинение на председателя, но ще се назначава от министър-председателя и ще има възможност да докладва на него в случай на разпореждане от председателя конкретна проверка да бъде спряна или да не бъде започната. В проекта на закон цялостно е регламентиран статутът на служителите. Посочени са ограничения по отношение на информацията, която може да бъде предоставяна при осъществяване на парламентарния контрол, от който са изключени данни относно организацията, средствата и способите при изпълнение на специалните задачи, осъществени чрез оперативно-разузнавателна дейност, и за служители и лица, които сътрудничат на агенцията.

Вашият коментар