EК призовава България, Гърция, Италия и Португалия да приемат мерки за енергийната ефективност в сградите

изтеглен файлЕвропейската Комисия (ЕК) изпрати мотивирани становища до България, Гърция, Италия и Португалия, в които изисква те да уведомят Комисията за своите мерки за изпълнение на Директивата относно енергийните характеристики на сградите.

 

Директива 2010/31/ЕС трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 9 юли 2012 г. По силата на тази директива държавите членки трябва да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това в директивата се изисква държавите членки да гарантират, че не по-късно от 2021 г. всички нови сгради ще са така наречени „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“.

Ако четирите държави членки не изпълнят своето правно задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви пред Съда иск срещу тях.

Вашият коментар