Държавен вестник бр.7 от 25.01.2013 г.

Държавен вестник, брой 7 от 25.01.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за фуражите

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 15 януари 2013 г. за приемане на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
НАРЕДБА за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства
НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 16 януари 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по трансплантация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по лекарствата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 18 януари 2013 г. за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на МС от 3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на науката, културата и образованието между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2012 – 2014 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8 от 2001 г. за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор
НАРЕДБА № 8 от 2001 г. за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор

Министерство на отбраната Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 7 януари 2013 г. за условията, реда и организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите на Министерството на вътрешните работи

Министерство на отбраната

СТРОЕВИ УСТАВ на Въоръжените сили на Република България

 

Вашият коментар