Държавен вестник бр.6 от 22.01.2013 г.

Държавен вестник, брой 6 от 22.01.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Република България за участие в международното сътрудничество за развитие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 14 януари 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
РЕШЕНИЕ № 23 от 14 януари 2013 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-23 Света Марина“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода 2012 – 2014 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
НАРЕДБА № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

Министерство на вънтрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност
НАРЕДБА № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност

Поправка

НАРЕДБА за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-16-1753 от 13.12.2012 г. за утвърждаването на спиртни напитки с географско указание„Сухиндолска“
ЗАПОВЕД № РД-16-1754 от 13.12.2012 г. за утвърждаването на спиртни напитки с географско указание „Ловешка“
ЗАПОВЕД № РД-07-428 от 10.12.2012 г. за утвърждаване на Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика, за краткост наричана „ГЕОНОМ – 2013“, а за международно използване – „GEONOM.BG – 2013
ЗАПОВЕД № РД-07-429 от 10.12.2012 г. за утвърждаване на Номенклатура на страните и териториите за статистически цели, за краткост наричана „НСТ“, а за международно използване – „COUNTRY.BG“.

 

Вашият коментар