Държавен вестник бр.5 от 18.01.2013 г.

Държавен вестник, брой 5 от 18.01.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 1 за утвърждаване на нови граници на община Чирпан, област Стара Загора, и община Стара Загора, област Стара Загора
УКАЗ № 2 за назначаване на Светла Цветанова Стефанова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка със седалище в Хавана

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 10 януари 2013 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2013 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 10 януари 2013 г. за изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 10 януари 2013 г. за изменение и допълнение на Постановление № 334 на Министерския съвет от 2011 г. за българ-ските неделни училища в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 10 януари 2013 г. за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 10 януари 2013 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за публично-частното партньорство
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за публично-частното партньорство
НАРЕДБА за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство в Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 10 януари 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г.
НАРЕДБА за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
НАРЕДБА за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от 10 януари 2013 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2009 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 10 януари 2013 г. за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
РЕШЕНИЕ № 7 от 10 януари 2013 г. за административно-териториална промяна в oбщина Руен, област Бургас закриване на населено място
РЕШЕНИЕ № 14 от 10 януари 2013 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-4 Каварна“, разположена на територията на област Добрич

Министерство на здравеопазването

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2013 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2012 г.

Национална здравноосигурителна каса

ДОГОВОР № РД-НС-01-5 от 18 декември 2012 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2013 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, версия 6, ревизия 3

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № Iз-29 от 8 януари 2013 г. за предоставяне на информация от специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ на Министерството на вътрешните работи на другите структури на Министерството на вътрешните работи, държавните органи и организации

Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 5 от 2008 г. за управление качеството на водите за къпане
НАРЕДБА № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане

Поправка

НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-07-444 от 14.12.2012 г. и № ЗЦУ-1357 от 14.12.2012 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване на образци на съответните формуляри82

 

Вашият коментар