Отговор на МТСП във връзка с чл. 127, ал. 1 от КТ

Гражданин изпраща следния въпрос до Министерство на труда и социалната политика:

„В договора ми с работодателя е посочена точната ми длъжност в предприятието. Има ли право работодателят да ме изпраща на други работни места с различна длъжност?“  

 

Отговор на МТСП от 11.12.2012 г. във връзка с чл127, ал. 1 от КТ

Според чл. 124 от Кодекса на труда (КТ)по трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил, и да спазва установената трудова дисциплина, а работодателят – да осигури на работника или служителя условия за изпълнение на работата и да му плаща възнаграждение за извършената работа. Съгласно чл127, ал.1 от КТ работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури: 1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; 2. работно място и условия в съответствие с характера на работата; 3. здравословни и безопасни условия за труд; 4. длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването; 5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Следователно, от сключения трудов договор, длъжностната характеристика и указанията на работодателя следва да е ясно какви са трудовите задължения на работника/служителя, за изпълнението на които се плаща договореното трудово възнаграждение.

Съгласно чл. 120, ал. 1 от КТ, работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой – докато той продължава. Промяната по предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя – ал. 2 на чл. 120 от КТ. Както е видно от съдържанието на ал. 1, „възлагането на друга работа“може да бъде в предвидените случаи и до 45 календарни дни общо през календарната година, независимо дали тези дни ще бъдат използвани наведнъж от работодателя или на части. Работодателят може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответства на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини. В случай, че работодателят нарушава трудовото законодателство, следва да сигнализирате съответната инспекция по труда. Трудово-правен спор във връзка с изменение на мястото и характера на работата се решава от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е 2-месечен, считано от връчване на заповедта.

Вашият коментар