Нови разпоредби на ЕС за независещо от пола ценообразуване в застрахователния сектор

Съгласно новите разпоредби, които влизат в сила от утре, застрахователите в Европа ще трябва да прилагат за жените и мъжете еднакви цени за еднакви застрахователни продукти, без значение от пола.

 

 

Това означава, че цените на застраховките биха могли да се покачат или да паднат в краткосрочен план за някои категории клиенти, като вероятно ще се изравнят с течение на времето. Промяната идва, след като Съдът на Европейския съюз постанови, че разликите в размера на застрахователните премии за мъжете и жените, дължащи се единствено на пола, са несъвместими с принципа на независещо от пола ценообразуване, залегнал в законодателството на Европейския съюз (ЕС) за равенство между половете, и с Хартата на основните права на ЕС.

В решението си от 1 март 2011 г. по делото „Test-achats“ (C-236/09) Съдът на ЕС даде на застрахователите срок до 21 декември 2012 г. да променят политиката си на ценообразуване, за да осигурят равно третиране на отделните си клиенти — мъже и жени — по отношение на застрахователните премии и обезщетения (MEMO/11/123).

След решението на Съда през септември 2011 г. заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, се срещна с водещи европейски застрахователи, за да обсъдят как Комисията може да помогне на сектора да се съобрази с решението на Съда (MEMO/11/624). В резултат на това на 22 декември 2011 г. Комисията предостави на застрахователния сектор конкретни насоки за изпълнение на решението (IP/11/1581).

Предмет на делото ,,Test-Achats“ (C-236/09), във връзка с което Конституционният съд на Белгия отправи преюдициално запитване, бе основаната на пола дискриминация при ценообразуването на застраховките. На 1 март 2011 г. Съдът на Европейския съюз обяви за недействителна, считано от 21 декември 2012 г., дерогацията в законодателството на ЕС в областта на равното третиране, която допуска държавите членки да запазят разликите между мъжете и жените по отношение на премиите и обезщетенията на застрахованите лица.

Директива на Съвета 2004/113/ЕО относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (приета с единодушие от Съвета на министрите на ЕС) забранява пряката и непряката дискриминация въз основа на пола извън пазара на труда.

Преди решението на Съда член 5, параграф 2 от директивата даваше право на държавите членки да допускат дерогации от разпоредбата за независещите от пола премии и обезщетения във връзка с договорите за застраховки. Всички държави членки използваха тази дерогация по отношение на някои или на всички застрахователни договори. Например в белгийското национално законодателство има дерогация за застраховките ,,Живот“. Всъщност точно едно съдебно дело относно законността на белгийската дерогация доведе до решението на Съда на Европейските общности по делото „Test-achats“.

Съдът установи, че дерогацията от разпоредбата за равно третиране на двата пола в член 5, параграф 2 е несъвместима с целта на директивата и следователно с Хартата на основните права на ЕС. Съдът постанови, че дерогацията е недействителна, считано от 21 декември 2012 г.

Решението по делото „Test-Achats“ не означава, че жените винаги ще заплащат еднакви с тези на мъжете премии за автомобилна застраховка.

В момента един внимателен млад шофьор мъж плаща повече за автомобилна застраховка единствено поради факта, че е мъж. Съгласно решението на Съда застрахователите вече няма да могат да използват пола като единствен определящ фактор за риска, за да обосноват разликите между премиите на отделните застраховани лица. Заплащаните премии от внимателните шофьори — както мъже, така и жени — обаче ще продължат да се понижават в зависимост от поведението на отделния водач. Решението не засяга използването на други меродавни фактори за определяне на риска (като например възрастта или здравословното състояние) и цените ще продължават да зависят от риска.

Полът е определящ фактор за оценката на риска при най-малко три основни категории продукти: автомобилни застраховки, застраховки ,,Живот“/рентни застраховки и частни здравни застраховки. И в трите категории има вероятност при преминаване към независещо от пола ценообразуване да има последици за премиите и/или обезщетенията за мъжете и жените на индивидуално равнище. В зависимост от конкретния продукт премиите могат да нараснат или да намалеят за определени категории потребители.

 

Застрахователните услуги са конкурентен и иновативен сектор. Той трябва да бъде в състояние да въведе тези промени и да предложи атрактивни, независещи от пола продукти на потребителите без неоправдано голям ефект върху цялостното равнище на цените. Спадането на някои цени, което произтича от независещото от пола ценообразуване, следва да достигне потребителите с оглед на справедливостта така, както и покачването на други цени.

Произтичащите от решението на Съда последици бяха обсъдени на 20 юни заедно с държавите членки и заинтересованите страни в рамките на Форума по въпросите на социалния пол и застраховането, създаден от Комисията през 2009 г. На 21 септември 2011 г. европейският комисар по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг се срещна с ръководителите на европейски застрахователни дружества (MEMO/11/624).

На 22 декември 2011 г. Комисията прие насоки, за да може застрахователният сектор да прилага независещо от пола ценообразуване (IP/11/1581). Чрез насоките бяха дадени практически указания във връзка с последиците от решението в полза както на потребителите, така и на застрахователните дружества.

Вашият коментар