Държавен вестник бр.103 от 28.12.2013 г.

Държавен вестник, брой 103 от 28.12.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за държавния дълг
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
ЗАКОН за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия
ЗАКОН за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия
ЗАКОН за изменение на Закона за автомобилните превози
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за изменение на Закона за автомобилните превози
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца
ЗАКОН за семейни помощи за деца
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Президент на републиката

УКАЗ № 428 за назначаване на Христо Георгиев Гуджев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гватемала със седалище в Мексико
УКАЗ № 429 за назначаване на Светла Цветанова Стефанова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Доминиканската република със седалище в Хавана
УКАЗ № 435 за назначаване на Константин Кирилов Казаков за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, считано от 1 януари 2013 г.
УКАЗ № 463 за назначаване на Сотир Стефанов Цацаров за Главен прокурор на Република България

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 от 20 декември 2012 г. за допълнение на Постановление № 6 на Министерския съвет от 2012 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 на Министерския съвет от 2012 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона за електронния документ и електронния подпис, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2002 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона за електронния документ и електронния подпис
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 от 20 декември 2012 г. за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 от 20 декември 2012 г. за определяне размера на социалната пенсия за старост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 от 20 декември 2012 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 20 декември 2012 г. за допълнение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 от 20 декември 2012 г. за определяне на Тарифа, по която се заплащат предаванията по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове в рамките на информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова яд-рена електроцентрала?“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 от 20 декември 2012 г. за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 от 20 декември 2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 от 20 декември 2012 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната
ТАРИФА за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 20 декември 2012 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – с. Широка лъка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на правосъдието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2005 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 на Министерския съвет от 2005 г. за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 20 декември 2012 г. за изменение на Устройствения правилник на Дирекцията за национален строителен контрол, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2010 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Дирекцията за национален строителен контрол
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 20 декември 2012 г. за изменение на Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център „Фонд за асистирана репродукция“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център „Фонд за асистирана репродукция“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 5.09.2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 на Министерския съвет от 2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси
НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
НАРЕДБА за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби
НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията
НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
НАРЕДБА за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 на Министерския съвет от 1999 г. за утвърждаване на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
РЕШЕНИЕ № 1033 от 18 декември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Долна Вереница“, община Монтана, област Монтана, на „Макстрой“ – ЕООД, Монтана
РЕШЕНИЕ № 1034 от 18 декември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Свети Иван“, община Димово, област Видин, на „Трафик Инженеринг“ – ЕООД, София
РЕШЕНИЕ № 1039 от 20 декември 2012 г. за обявяване на 15 август за ден на оказване на признателност към загиналите при спасяване на човешкия живот – Ден на Спасението
РЕШЕНИЕ № 1056 от 20 декември 2012 г. за административно-териториална промяна в границите на общините Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“
ПРАВИЛНИК за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия
НАРЕДБА № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 2186 от 6 декември 2012 г. за изменение на Националния номерационен план
НАЦИОНАЛЕН НОМЕРАЦИОНЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съдържание и справочник за 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ на актовете, обнародвани в официалния раздел на „Държавен вестник“ през 2012 г.
СПРАВОЧНИК на нормативните актове, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2012 г.

 

Вашият коментар