Държавен вестник бр.102 от 21.12.2012 г.

Държавен вестник, брой 102 от 21.12.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за публично-частното партньорство
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за народната просвета
ЗАКОН за Българската банка за развитие
ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за независимия финансов одит
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните
ЗАКОН за Българската агенция по безопасност на храните
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за мерките срещу финансирането на тероризма
ЗАКОН за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за изменение на Закона за горите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
РЕШЕНИЕ във връзка с Коледната ваканция на Народното събрание за 2012 г.
РЕШЕНИЕ за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

Президент на републиката

УКАЗ № 424 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра, на 7 април 2013 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 19 декември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства за 2012 г.

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
НАРЕДБА № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Министерство на труда и социалната политика Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор
НАРЕДБА № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Поправка

ЗАКОН за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.

 

Вашият коментар