Държавен вестник бр.101 от 18.12.2012 г.

Държавен вестник, брой 101 от 18.12.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за здравето

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 от 14 декември 2012 г. за изменение на Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 от 14 декември 2012 г. за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г.
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета за административната реформа
РЕШЕНИЕ № 1011 от 12 декември 2012 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2013 г.

Държавна комисия по сигурността на информацията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Косово за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Министерство на вътрешните работи

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Руската федерация за обратно приемане на лица от 25 май 2006 г.

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения
НАРЕДБА № 11 от 2011 г. за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
НАРЕДБА № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
НАРЕДБА № Н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
НАРЕДБА № 15 от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

Министерство на физическото възпитание и спорта

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности
НАРЕДБА № Н-1 от 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности

Комисия за регулиране на съобщенията

МЕРКИ за опазване тайната на кореспонденцията
РЕШЕНИЕ № 2152 от 21 ноември 2012 г. за приемане на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електроннисъобщителни услуги
РЕШЕНИЕ № 2154 от 21 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях
РЕШЕНИЕ № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях
РЕШЕНИЕ № 2156 от 21 ноември 2012 г. за изменение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях
РЕШЕНИЕ № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. февруари 2013 г.

 

Вашият коментар