УКАЗАНИЕ относно определяне на сроковете при възлагане на обществени поръчки

Глава осма „а“  от Закона за обществените поръчки (ЗОП) предвижда облекчен ред за възлагане на поръчки, чиято ниска стойност не оправдава разходването на времеви, човешки и финансов ресурс за провеждане на процедура по закона. Определеният ред изисква публикуване на покана на Портала за обществени поръчки и на „профила на купувача“.

 

В поканата възложителят определя два срока – за публичен достъп до поканата и за получаване на оферти. Те са взаимосвързани, като срокът за получаване на оферти не може да е по-кратък от срока за публичен достъп. В закона не е предвидено тези срокове да стартират последователно, т. е. срокът за получаване на оферти да започва след изтичане на срока за публичен достъп. Това означава, че двата срока текат паралелно (аналогично на процедурите по закона) – от деня, следващ публикуването.

Минималният срок за публичен достъп, респ. за получаване на оферти е 7 дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на поканата. Следва да се има предвид, че спазването на законоустановените принципи е задължително, доколкото по този ред също се възлагат обществени поръчки. Принципът на пропорционалност изисква срокът за получаване на оферти да съответства на времето, необходимо за тяхната подготовка, което от своя страна зависи от обема и сложността на конкретната поръчка. При съобразяване с тези особености, при необходимост трябва да се определи по-дълъг срок, тъй като получаването на добре подготвени оферти е в интерес на възложителя.

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Вашият коментар