Държавен вестник бр.94 от 30.11.2012 г.

Държавен вестник, брой 94 от 30.11.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за хазарта

Президент на републиката

УКАЗ № 397 за изменение на Указ № 336 от 1 октомври 2012 г. (ДВ, бр. 79 от 16.10.2012 г.) за назначаване на Костадин Ташев Коджабашев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Андора със седалище в Мадрид
УКАЗ № 336 за назначаване на Константин Ташев Коджабашев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Андора със седалище в Мадрид
УКАЗ № 398 за назначаване на Бойко Василев Коцев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Узбекистан със седалище в Москва

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 от 22 ноември 2012 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 от 22 ноември 2012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 от 22 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“, приет с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2007 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 от 22 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи, приета с Постановление № 158 на Министерския съвет от 1997 г.
НАРЕДБА за регистриране на наименованията на артистичните групи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 от 22 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
НАРЕДБА за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 от 22 ноември 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за отпускане на хуманитарна помощ за сирийските бежанци в съседни на Сирия държави в полза на ревизирания Регионален план за Сирия на Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 от 22 ноември 2012 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 от 23 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ в операции и мисии извън територията на Република България, приета с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ в операции и мисии извън територията на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 от 23 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
РЕШЕНИЕ № 968 от 22 ноември 2012 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция „Добрич“ – подстанция „Каварна 2″ (Маяк)“ на територията на област Добрич
РЕШЕНИЕ № 975 от 22 ноември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали (базалти), от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на „Петрургия“ – ЕООД, София

Министерство на вътрешните работи

ПРАВИЛНИК за организацията, задачите и функциите на Инспекция за специализиран технически надзор при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника
НАРЕДБА № 20 от 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър
НАРЕДБА № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
НАРЕДБА № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

Министерство на отбраната Прокуратура на Република България

ИНСТРУКЦИЯ № И-3 от 15 ноември 2012 г. за организация на взаимодействието между Прокуратурата на Република България и военната полиция

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 20-НР от 26 ноември 2012 г. относно поправка в приложение № 48 от образците на книжата за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 6-НР на ЦИК от 12.11.2012 г. относно утвърждаване образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2013 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив