ЕК предлага мерки срещу „биопиратството“ чрез приемане на нов регламент

Различни изследователи и компании в Европейския съюз (ЕС) получиха миналата седмица подкрепа с обявеното ново предложение за осигуряване на надежден достъп до генетичните ресурси на страни извън ЕС, съобщават от Представителството на Европейската Комисия в България. Предложението е проект на регламент за изпълнение на Протокола от Нагоя за „достъп до генетични ресурси и справедливо разпределяне на ползите“ и има за цел да защити правата на страните и на коренното население и местните общности, които позволяват техните генетични ресурси и свързаните с тях традиционни познания да бъдат използвани, като в същото време осигуряват на изследователите от Европа подобрен и надежден достъп до качествени проби от генетични ресурси при ниски разходи и висока степен на правна сигурност.

 

Генетичните ресурси играят все по-значителна роля в много икономически сектори, включително в растениевъдството и животновъдството, козметичната и фармацевтичната промишленост. Много от тези ресурси идват от изключително богати на биологично разнообразие развиващи се страни. Липсата на ясни правила принуди някои държави да се изправят в защита на своите суверенни права, които смятат за накърнени от чуждестранни изследователи, които те обвиняват в т.нар. „биопиратство“. Настанилото се недоверие доведе до налагането на някои ограничения, които пречат на достъпа до генетични ресурси. Направените днес предложения целят уталожването на тези страхове и осигуряването на възможно най-добри възможности за научноизследователска, развойна и новаторска дейност в областта на натуралните продукти и услуги. Равнопоставеността на европейските ползватели на генетични ресурси ще бъде от особена полза за малките и средни предприятия и за публично финансираните нестопански научни изследвания и ще осигури по-добри възможности за международно сътрудничество.

Предложеният регламент съдържа задължение потребителите да проверяват дали генетичните ресурси и свързаните с тях традиционни познания са били набавени в съответствие с приложимите правни изисквания в страната на произход и дали всички заинтересовани страни са били справедливо и равноправно възмездени. Проектът съдържа и задължение ползвателите да декларират, че са подхождали или ще подхождат в бъдеще с най-голямо внимание, както изисква регламентът. Нарушителите на регламента ще бъдат санкционирани.

Предложението също така има за цел да помогне на изследователите и промишлеността да се съобразяват с правилата. Особено внимание ще се отделя на най-добрите практики в различните сектори, а сдруженията на потребителите ще могат да потърсят официално признаване за най-добрите практики за достъп и споделяне на ползите, опирайки се на съответните етични правила, прилагани в академичните среди и различните отрасли.

Ще бъде изготвен европейски регистър на надеждни колекции — например на семенни банки и ботанически градини — в които ще бъдат включени колекции, познати като надеждни източници на напълно документирани проби на генетични ресурси. Ползвателите, които черпят материали за научните си изследвания от надеждни колекции ще се смятат за изпълнили до голяма степен задължението да подхождат с най-голямо внимание. Ще бъде създадена и платформа на равнище ЕС за опростяване на условията за достъп в държавите членки.

Текстът на предложението предстои да бъде разгледан от Европейския парламент и Съвета и, след като получи одобрението им, той ще стане част от законодателството на ЕС.

Вашият коментар