Държавен вестник бр.82 от 26.10.2012 г.

Държавен вестник, брой 82 от 26.10.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ЗАКОН за изменение на Закона за администрацията
ЗАКОН за администрацията
ЗАКОН за държавния служител
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за филмовата индустрия
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за националната стандартизация
ЗАКОН за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
ЗАКОН за правната помощ
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания
ЗАКОН за експортното застраховане
СЕМЕЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за Камарата на строителите
ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за лечебните растения
ЗАКОН за насърчаване на инвестициите
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за регионалното развитие
ЗАКОН за управление на етажната собственост
ЗАКОН за устройството и застрояването на Столичната община
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за ратифициране на Допълнителния протокол от Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност
РЕШЕНИЕ по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 13 от 13 октомври 2012 г. по конституционно дело № 6 от 2012 г.
ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 от 19 октомври 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 от 19 октомври 2012 г. за приемане на Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 от 19 октомври 2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта
ТАРИФА за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта
ТАРИФА за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 от 19 октомври 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет за 2012 г. за подготовка на терен за изграждане на Временен приемателен център в гр. Харманли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 от 19 октомври 2012 г. за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 от 22 октомври 2012 г. за приемане на Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
НАРЕДБА за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
РЕШЕНИЕ № 855 от 19 октомври 2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Бойница, област Видин – закриване на населено място

Министерство на здравеопазването

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на здравеопазването на Република България и Световната здравна организация чрез нейния Регионален офис за Европа
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
НАРЕДБА № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Министерство на вътрешните работи

ПРОТОКОЛ между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Македония за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Бивша югославска република Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив