Държавен вестник бр.81 от 23.10.2012 г.

Държавен вестник, брой 81 от 23.10.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г.
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси

Президент на републиката

УКАЗ № 348 за назначаване на Боряна Георгиева Пенчева за член на Управителния съвет на Българската народна банка
УКАЗ № 349 за назначаване на Максим Георгиев Гайтанджиев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Многонационалната държава Боливия със седалище в Буенос Айрес

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 от 15 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.
ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 от 17 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 от 17 октомври 2012 г. за приемане на Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
НАРЕДБА за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА № РД-07-6 от 10 октомври 2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане

Държавна агенция „Национална сигурност“

НАРЕДБА № I-6 от 12 октомври 2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА № 4 от 24.03.2008 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № I-4-4 от 2010 г. за атестиране на служителите на Държавната агенция „Национална сигурност“ и за условията и реда, при които се определя и изплаща допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност въз основа на оценка (поверително)
НАРЕДБА № I-4-4 от 2010 г. за атестиране на служителите на Държавната агенция „Национална сигурност“ и за условията и реда, при които се определя и изплаща допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност въз основа на оценка (поверително)доп. _(поверително)
НАРЕДБА № I-5 от 19.06.2009 г. за условията и реда, при които се изплаща допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност въз основа на оценка на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност“
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № РД-595 от 2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“ извън редовното работно време
ИНСТРУКЦИЯ № РД-595 от 2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“ извън редовното работно време

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
ПРАВИЛА за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив