Държавен вестник бр. 76 от 05.10.2012 г.

Държавен вестник, брой 76 от 05.10.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 от 25 септември 2012 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
НАРЕДБА за основните норми на радиационна защита
НАРЕДБА за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия
НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения
НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 от 28 септември 2012 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос № 5 „Техническа помощ“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 30 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос № 5 „Техническа помощ“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
НАРЕДБА № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
НАРЕДБА № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2041-НС от 1 октомври 2012 г. за обявяване за избрана за народен представител в 21. многомандатен избирателен район – Сливен, Марияна Петрова Иванова-Николова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Юлиана Генчева Колева

 

Вашият коментар