ВАС потвърди санкцията на СИС Индустрийс за неизпълнение на решение на КЗК

Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което е установено неизпълнение на наложена временна мярка, по чл. 97, ал. 2 от ЗЗК, от страна на „СИС Индустрийс“ ООД, но намали наложената санкция от 898 680 лв. на 179 736 лв.

 

С определение от 2 юли 2009 г., подлежащо на незабавно изпълнение, Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка – спиране на разпространението на рекламата на напитката Узаки Зорбас във всичките й форми и задължи дружеството производител, «СИС Индустрийс» ООД, в еднодневен срок от получаване на уведомлението да предприеме мерки за преустановяване разпространението на рекламата.

От установените факти и събраните доказателства е било видно, че рекламата продължава да се разпространява и след наложената временна мярка със същото съдържание, което е мотивирало Комисията да постанови спирането й. Разпространението на рекламата е извършвано освен пряко и по косвен път, чрез дружества, различни от производителя на напитката «СИС Индустрийс» ООД.

При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание всички обстоятелства, свързани с нарушението, както и финансовото състояние на ответника, и е наложила санкция под средния предвиден в закона размер.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Вашият коментар