Държавен вестник бр.67 от 31.08.2012 г.

Държавен вестник, брой 67 от 31.08.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 267 за награждаване на Георги Харалампиев Костадинов с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 от 23 август 2012 г. за изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 23 август 2012 г. за привеждане в съответствие на категориите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи и ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от резерва със званията на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 от 23 август 2012 г. за изменение на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 от 23 август 2012 г. за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
НАРЕДБА за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
НАРЕДБА за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 от 24 август 2012 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от мерките за реализация на Иновационната стратегия на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 от 24 август 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2007 г.
ПРАВИЛНИК за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 от 24 август 2012 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 от 24 август 2012 г. за изменение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 24 август 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 24 август 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 678 от 23 август 2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Чупрене, област Видин – закриване на населено място
РЕШЕНИЕ № 680 от 23 август 2012 г. за отчуждаване на част от имот -частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 кV ТЕЦ „Бобов дол“ – подстанция „Самоков“, на територията на Софийска област

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № Iз-1669 от 17 август 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
НАРЕДБА № Iз-2431 от 2011 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на доброволци, за определяне на уникалния код на доброволните формирования и на персоналния идентификационен номер на доброволците
НАРЕДБА № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, които работят на смени
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях
НАРЕДБА № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях46

Министерство на здравеопазването Министерство на финансите Министерство на труда и социалната политика Министерство на отбраната

НАРЕДБА № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
НАРЕДБА № 17 от 2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2012 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. октомври 2012 г.

 

Вашият коментар